1831-2016. Litteratur på svenska, norska, danska, finska, engelska, franska och tyska.

Biografier

 

Främlingslegionen
Fremmedlegionen
Legión extranjera
Vreemdenlegioen
กองทัพต่างประเทศ

Foreign Legion
Fremdenlegion
Legione straniera
Idegen légió
外国人部隊

Légion étrangère
Muukalaislegioona
Legião Estrangeira
Cizinecká legie
الفيلق الأجنبي

 

flygande-mattan-2-437x640.jpg
Välkommen till min sida. Här har jag samlat information från min boksamling och internet, som jag hoppas ska bli ett ganska heltäckande ”lexikon” för de som vill gräva djupare i ämnet:
”Franska främlingslegionen. Svenskar och på svenska”.

Jag har spårat upp närmare 220 svenskar som gjort tjänst i franska främlingslegionen från dess bildande 1831. Ett 30-tal av dem finns dokumenterade i böcker och de övriga i artiklar och notiser från dags- och veckopress / Bo Laurin

Uppdaterad 3 november 2016.  Justeringar.

Utländska legionärer har fått en egen sida HÄR!
Många intressanta notiser: Artiklar  Och även mer HÄR!

flag-of-legion.jpgSynpunkter och kompletterande information tas tacksamt emot  E-POST/GÄSTBOKengelsk-flagga.jpg
         
                        
Short summary in English>
         

 

Titlar med GRÖN TEXT ingår och med RÖD TEXT  saknas i min samling.   

/flaggasverige-2.jpg
Edgar Paul Andersson (1895-1990)

edgar-p-andersson-3-471x638.jpgedgar-p-andersson-4-477x640.jpgI legionen: 1914-1916 och 1921-1927

Född i Svartsjö. Gav sig ut i världen som sjöman 1911. Värvade sig under första världskriget till Franska Främlingslegionens specialförband, där man bara behövde binda sig så länge kriget varade (se Hans Habe som gjorde samma sak under andra världskriget). Efter nära två år blev han utskriven på grund av sjukdom. Stred sedan för engelska trupper. Efter kriget blev han främlingslegionär i Nordafrika i 6 år. Deltog 7 månader i Spanska inbördeskriget 1938.

Från Simon Olsson: Förteckning "Översergeanter vid Svenska frivilligkåren (SFK) i Finland", där Edgar P. Andersson finns med.

I denna framgår att Edgar P Andersson var uttagen till 2 skyttekompani inom III stridsgrupp. När det gäller tiden i Finland kom III stridsgruppen inte längre än till Kemi där SFK hade sin depå. Gruppen höll där på att organiseras under ledning av Martin Ekström när vinterkriget tog slut. Den 26 mars 1940 avtackade Mannerheim gruppen i Kemi och därefter var det bara att återvända till Sverige. Jag hittar inget i arkiven om att Andersson återvände till Finland under fortsättningskriget 1941-1944.

Andersson lär också varit spion men om det återkommer Simon Olsson.

BÖCKER:

edgar-p-andersson.jpg40° resfeber.
Äventyr i krig och fred bland svarta och vita. Häftad. Illustrerad. 237 sid.
Bonniers 1933. Pris: 7:50. Dedikation från medförfattaren Nils Edgren (1901-1978)edgar-p-andersson-.jpg40° resfeber.
Äventyr i krig och fred bland svarta och vita. 3 illustrationer. Inb. Dekorerat rött band. 237 sid.
Bonniers 1938>

Biblioteksbladet 1934/187:

»Inte bara en av de mest spännande, utan också kanske den bäst berättade äventyrsbok vi på åratal fått tag i . . . Den tanklöse landsstrykaren har fem ypperliga sinnen och låter dem vittna. Det är en fullgod metod.»
Erik Nyblom i D. N

Bonniers litterära magasin / Årgång II. 1933 / 79:

A. deltog i världskriget bland franska och engelska trupper och slapp undan med livet blott för att ta värvning i den beryktade främlingslegionen i Marocko. F. n. lär han vara på väg till Mecka. Hans krigshistorier äro utmärkta och bära helt äkthetens prägel, och intet kan vara honom mera främmande än att söka göra sig märkvärdig. Längtan efter det sällsamma behärskar honom och driver honom in i det ena företaget vanskligare än det andra. Det litterära samarbetet med N. Edgren har givit ett förträffligt resultat. C. S—g.

Biblioteksbladet 1935/155:

Edgar P. Andersson är den negative äventyraren. Alla hans upplevelser leda till intet, annat än sorg och bedrövelse för honom själv. Han är rotlös och rolös, kastar sig utan betänkande ut i de hårdaste äventyr för att döva sin eviga längtan. I åratal lever han under de mest nervslitande förhållanden, vantrivs i dem, söker sig fri från dem och uppsöker dem igen. Hjälplöst driven av sin oro. Våldsamma sensationer kräver han, det är hans livsluft. Sina föräldrar har han aldrig känt. Han uppfostrades på ett barnhem. Kom till sjöss, blev rånad in på bara kroppen i Sfax’ arabkvarter och minsprängd i Engelska kanalen. Mönstrade av under första krigsåret. Bytte i Paris kläder och papper med en engelsk desertör för att rädda honom från arkebusering. Råkade själv illa ut, kom i fängelse som spion. Blev enrollerad som frivillig i franska armén. Efter två år som frontsoldat och flera gånger sårad blev han utklassad som kronvrak. Reste omkring en tid i Europa och Afrika, tog värvning i engelska armén och tjänade där till krigets slut. Blev sjöman och luffare. Blev främlingslegionär. Tjänstgjorde i Marocko, först de ordinarie fem åren och sedan ett extra sedan ett extra år då han inte visste någon annanstans att ta vägen. Kom hem, vantrivdes, gav sig av som pilgrim mot Mecka, men kom inte längre än till Spanien. Irrade en tid omkring i hamnstäderna, for hem igen för att omedelbart tillsammans med en kamrat starta en världsomsegling i en gammal rutten kutter som förliste vid Danmark. Och nu är han enligt epilogen på nytt på väg mot Mecka. Han är en av de eviga vandrarna, får aldrig nog av vägar och öden. En allvarlig och anspråkslös man med en sorgset självhumoristisk glimt i ögat. Om sina hårdaste upplevelser iakttar han en viss slutenhet. Det han berättar är tillräckligt av hemsk och våldsam art. Av det uppslitande skyttegravslivet och av den kvävande tristessen i Främlingslegionen får man i hans bok ett starkt intryck. Redaktör Nils Edgren har stått för det litterära utformandet av skildringarna. Han har gjort det bra. S. B.

edgar-p-andersson.jpgedgar-p-andersson-2.jpgFångar i öknens inferno.
Ett år i främlingslegionens straffängelse.
Inb. 196 sid. Första omslag medbundet. Bonniers 1934

Liksom i hans första bok "40° Resfeber", har Nils Edgren hjälpt till med manuskriptet, dock i mindre omfattning.

Biblioteksbladet 1935/155:

Bilder från Främlingslegionen och det beryktade ökenfängelset Abdul Hamrid. I ett lugnt och lidelsefritt språk blottar förf. de mest häpnadsväckande interiörer. Man får en inblick i vilka offer och lidanden, som kolonisationen av Nordafrika pålägger både infödda och inkräktare. Läsarens intresse hålles på helspänn från första sidan till den sista. Boken rekommenderas till alla, som uppnått mogen ålder. H. O

/flaggasverige-2.jpg
Lars Jesper Benzelstierna (1809-1880)

I legionen 1831-1835, kanske den första svenske främlingslegionären.

benzelstierna-lars-jesper.jpgTillhörde den adliga ätten BENZELSTIERNA nr 1628 †

Notis i Jönköpingsbladet 1848-04-04. Sid. 1.

Stockholm.
Polisundersökningarna tyckes gifwa vid handen, att förre Kapten Levin alls icke haft någon del i emeuten, utan fallit ett oskyldigt offer, då han, stadd i enskilt ärende och intet ondt anande, skulle passera den del af staden, som war skådeplats för tumultet.
Likaså eger ett högst mystiskt förhållande rum med bland de stupade upptagne Löjtnant Benzelstjerna: hans lik skall hafwa förswunnit, och polisen gjort förfrågningar efter detsamma hos hans slägtingar. Stockholmstidningarna meddela ej hwad swar derpå erhållits, så att man ej vet om någon med ifrågawarande namn warit med eller ej. Det säkra lär wara, att det af Aftonbladet uppgifna signalement (en f. d. Löjtnant Benzelstjerna, som tjenat wid främlingslegionen i Algier) slår in på en i Carlskrona wistande person, som derstädes warit bosatt i halftannat år och gjort sig känd för ett hedrande uppförande.

Notis i tidningen Kalmar 1874-07-07

Wäntad bokhandelsnyhet. (Anm. Blev nog aldrig verklighet)
I Kristianstadstidningen "Nya Skånska Posten" läses: Den åldrige, sedan många år här i staden bosatte f. d. löjtnant L. J. Benzelstierna ämnar med det snaraste till tryck befordra åtskilliga af honom under ett ovanligt omwexlande lif förda dagboksanteckningar. Dessa anteckningar sysselsätta sig hufwudsakligen med hr B:s sjöresor och hans äfventyr såsom medlem af franska främlingslegionen i Algier i början af trettiotalet. Wi hafwa warit i tillfälle att genomläsa en stor del af manuskriptet och ha funnit detta erbjuda mycket af werkligt intresse. Löjtnant Benzelstierna är bekant äfwen här i Kalmar, bland annat såsom arrangör af barnbaler à la Höökenberg. Det war i Rostad på slutet af 1850-talet.

 

benzelstierna-dod-2.jpg

Dödsannons i Tidningen Kalmar 18/2 1880

 

Två nekrologer:

Tidningen Kalmar 1880-02-18

— Utslocknad adlig ätt.

F. b. löjtnanten Lars Jesper Benzelstierna afled i Kristianstad d. 11 d:s i en ålder af något öfver 71 år. Med honom utslocknde på manliga linjen adliga ätten Benzelstierna. Den aftidne, son af kommendanten på Karlshamns kastell, kapten Jesper Benzelstierna, föddes d. 8 dec. 1808, erhöll anställning wid Wendes artilleri-reg:te 1824 och tjenstgjorde der såsom underofficer till år 1829, då han ingick wid handelsflottan; han tog under- och öfverstyrmansexamen samt gjorde flera längre turer tills år 1831, då han ingick som frivillig i franska främlingslegionen ; sänd med sin kår till Algeriet, deltog han där under en tid af fyra år i en mängd större och mindre strider emot beduiner och kabyler, avancerande emellertid från menig till sergeant-major. Återkommen till fäderneslandet, utnämdes han, år 1836. till underlöjtnant vid Norra skånska infanteri-regementet; under de närmast, åren tjenstgjorde han dels å topografiska ritkontoret, dels i general-adjutantsexpeditionens stentryckeri samt erhöll år 1841 begärdt afsked ur krigstjensten. År 1852 erhöll han anställning som kustsergeant vid Kalmar distrikts kustbewakningsafdelning och tjenstgjorde der till år 1857, då han på egen begäran öfverflyttades på indragningsstat, med bibehållande af lönen. Sedan dess har han den mesta tiden bott i Kristianstad. Han var gift, men enkling sedan några år tillbaka och efterlemnar twenne gifta döttrar. Löjtnant Benzelstierna war endast tills för få år sedan en livlig och munter man. Gerna talade han om be många efventyr och skiftande öden, som hans levnad erbjudit. Hans efterlemnade dagboksanteckningar erbjuda mycket af intresse; han hade börjat att ordna och omredigera dessa, då ett benbrott lade honom på sjukbädden och för alltid bröt hans kraft. (Sl. P.)

Wernamo tidning 1880-02-20

— Utdöd adlig ätt.


Adliga ätten Benzelstierna har utslocknat svärdssidan med f. d. löjtnanten uib Vendes artilleri Lars Jesper Benzel- stierna, som afled den 11 d:s uti Kristianstad vid 71 års ålder. Den aflidne hade under en tid tjenstgjort i franska armén i Algier. Ätten härstammar från den bekante erkebiskopen Erik Benzelius den äldre, hvilken, sjelf nämndemansson från gården Bentzeby i Luleå socken, undanbad sig det honom erbjudna adelskapet, hvilket exempel de af hans tre söner, Erik, Jakob och Henrik, som alla efter hvarandra blewo erkebiskopar (Erik 1742. Jakob 1744 och Henrik 174?) följde. Deremot adlades 1719 och introducerades på riddarhuset erkebiskop Erik Benzelii den äldres öfrige fyra söner Olof (död som assessor), Lars (död som landshöfding), Nils (död som kapten) samt Gustaf (död som bibliotekarie vid k. biblioteket». Af dessa fyra bröder dogo dock tre utan manlige arfvingar, och den fjerdes, Lars Benzelii, ättegren är ock utslocknad. Den nu utgångna ättegrenen af stägten Benzelilierna härstammar från erkebiskopen Erik Benzelius den yngre, hvars barn 1751 blefvo upphöjda i adligt stånd och sönerne 1752 introducerade och intagne näst efter Erik Benzelii den äldres och Jakob Benzelii barn. Den aflidne siste ättlingen af Benzelstiernska ätten efterlemnar två döttrar, af hvilka den ena är gift med läraren vid Halmstads folkskola M. L. Ohlson, den andra med läroverksadjunten i Oskarshamn P. Pelinder. —

benzelstierna-dagbok.jpgArtikel av Pär Rittsel, som spårade upp Benzelstiernas handskrivna memoarer under arbetet med Den svenska fotografins historia (Bonnier Fakta 1983).

BÖCKER:

benzelstierna.jpgBjörn Axel Johansson.
De första fotograferna. Introduktion av fotokonsten i 1840-talets Sverige. Inb. Illustrerad. 320 sid. Historiska Media 2005


En bok med mycket om Lars Jesper Benzelstierna.
Innehåller kapitlet ”Den svenske ökenkrigaren” om Benzelstiernas tid, 1831-1835, i Franska främlingslegionen.
 

/flaggasverige-2.jpg
Wilhelm Boberg

/bobergsaningsmannen.jpgI legionen 1933-1939. Marocko och Syrien.

Under krisåren i Sverige på 1930-talet arbetade Wilhelm Severin Boberg på söder i Stockholm i en vedaffär med så låg betalning att han knappt klarade sig. I hans artikel i Såningsmannen arbetade han i restaurangbranschen, där det var svårt att hitta jobb. Med äventyrslusten i blodet beslöt han sig för att lämna Sverige och tog ”stuvning” alltså smyga ombord på ett fartyg som fripassagerare. I kolboxen på ångaren ”Hugo” stötte han på en annan rymling som hette Ström som rymt från flottan och efter 9 dagar till sjöss smög de iland i Rouen i Frankrike. Där visade det sig lika svårt att få arbete. Han och flottisten Ström kom i kontakt med främlingslegionens värvningsagenter och valet var enkelt. Efter utbildning kom Boberg till Fezs i Algeriet vid gränsen till Marocko där han stannade i 3 år. Blev på egen begäran förflyttad till Syrien. På grund av ekonomiska orsaker blev han tvingad att förlänga sitt kontrakt med ett år och kom tillbaka till Sverige efter 6 år i legionen. Boberg och flottisten Ström utbildades på olika platser och de sågs aldrig mer.

BÖCKER:

/boberg-bok.jpgLegionären: Skildring av en svensk, som hemkommit från Franska främlingslegionen efter 6 års tjänst. 30 sid.
Södertälje tryckcentral, 1939.

<Kopia från Uppsala universitetsbibliotek/boberg-saningsmannen.jpg

Finns 1 ex. i Carolinabiblioteket, Uppsala och
1 ex. Kungl. Biblioteket i Stockholm

Artikel i Såningsmannen 1939 nr 18:
Som främlingslegionär i öknen. >


/flaggasverige-2.jpg

"Johan" Felldihnj (1844-1886)

felldihnj.jpgI legionen 1874-1879

Se också Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper.

Notis i Wermlands läns tidning 1878-12-17

Svensk militär i utländsk tjenst.


En yngling vid namn Felldin från Norrland, hvilken en tid tjenade vid Lifgardet till häst såsom menig man, begaf sig på 1860-talet till Rom, der han i den påfliga armén tjenade såsom underofficer med utmärkelse, hvarför han också blef dekorerad. Då, efter Roms intagande, den påfliga armén upplöstes, begaf sig Felldin, eller, såsom han, för det italienska uttalets skull, numera kallade sig Felldihni till Paris. Der uppehöll han sig en tid med lektioners gifvande och literära arbeten, tills han vann inträde i franska armén. Flitig och väl hemmastadd i sitt yrke. tjenade han småningom upp sig och utnämndes för fyra år sedan, till officer. Såsom underlöjtnant vid främlingslegionen befinner han sig nu i Algeriet, i staden Blidah, hvarifrån han den 2:dra dennes tillskrifvit en bekant i hufvudstaden ett enskildt bref, hvarur meddelas följande utdrag:
"Vid min ankomst till Algeriet blef jag skickad långt söderut; visserligen icke ända fram till Turgurt, men med de stora afstånden här, så kan jag säga, att det är icke mycket af vägen, som fattas, för att nå dit. Vi marschera vanligen 30 till 35 kil cm dagen, d. v. s. innan vi, vid någon "étape", få oss middag och några timmars hvila. Mycket sofva blir det icke utaf här i landet. Hettan är sommartiden faslig: ända till 49 grader Celsius. Vattenbristen är det värsta. Så länge vi befinna oss i "le Tell"*),
*) "Tell" --- mellan Geryville och Oran;
"lilla Tell'- - mellan Saida Mascara och Oran, går det dock något så när för sig; men i Sahara är det olidligt. Då vi framkomma till etapperna, nödgas vi icke sällan sätta ut skildvakter med befallning att skjuta hvar och en. som försöker att taga vatten, utan att vakthafvande sergeanten eller dagkorporalen är tillstädes, och lemnar sitt bifall. Intet vatten får af manskapet tagas, förrän kompaniets och officerarnes fältflaskor först blifvit fylIda.
Jag var varit utkommenderad med ett detachement på 80 man, för hvilken jag var befälhafvare. I Sifissfa, "au milieu des Chotts", blef jag cernerad i 32 dygn, tack vare tit. Sidi Hamsa, en arab som, efter att hafva blifvit dekorerad med Hederslegionen, deserterat från fransmannen till kabylerna och nu i spetsen for en stam anstälde en razzia bland Frankrike tillgifna stammar. Jag förlorade dock endast 2 man. Efter ett års garnisonerande i Sifissfa återvände jag till Mascara. Sedermera vistades jag ett år Sidi-Bel-Abbés under hvilken tid jag äfven hvar detacherad till El Hacciba (det förbannade) Daya, för att med min afdelning bevaka arrestanter. På vägen hade vi en sammanstötning med fienden, hvarvid jag förlorade 4 man, men kom sjelf helskinnad ur den fäktningen.
Jag har varit nog lycklig att tvänne gånger blifva omnämnd på dagordern, och nu har general Osmond, på grund af de examina, jag genomgått i Bel-Abbés och i Oran, skickat mig hit till skjutskolan i Blidah. Jag är således, Gudi lof, på god väg framåt på den militära banan."

Gotlands tidning 1886-07-14. Sida 2.

Löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring Felldihnj afled i Stockholm den 12 dennes vid 41 års ålder. Den aflidne har såsom officer varit anställd vid påfliga gardet och i franska armén samt dervid gjort sig förtjent af åtskilliga yttre utmärkelser och vedermälen. I anledning deraf, att löjtnant F. före sin afresa från Stockholm till mötet på Gotland erhöll ett anonymt bref med hotelse, att hans lif icke skulle blifva långt och hvilket bref fanns förvaradt och hittades efter hans plötsliga frånfälle, har förordnats om rättsmedicinsk undersökning. Det var efter intagen middagsmåltid, som F. genast blef illamående med uppkastningar, hvarefter han dagen derpå avled.

Legionären Jean de Felldihnjs brevsamling finns på Landsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 46). Referenskod SE/HLA/3010800. ExtraID D:42. 1 Volymer. Datering 1874 – 1879.

feldinj.jpgBÖCKER

Barbro Lindqvist: Norrländsk legionär - påvlig riddare,
Jean de Felldihnj, sid 49-66, Släktforskarnas årsbok, Sveriges Släktforskarförbund 2001.

 Vid ett besök i Främlingslegionens arkiv i Vincennes utanför Paris, där franska arméns arkiv även är beläget, fick Barbro Lindqvist kompletterande uppgifter om Mr Felldin, katolik från Härnösand, som tjänstgjort i Främlingslegionen.
Hans tid i legionen var inte fullt så ärorik som det framkommit av hans egna berättelser. Efter fyra gånger i arresten för fylleri hade han fått avsked. Med andra ord, ett sorgligt slut.

/flaggasverige-2.jpg
Curt Lennart Fjellström (1949-1972)

I legionen: 1968-1970

Flykten från främlingslegionen. 

Från Dast-magazine. 2003-02-15

Om Kurt Lennart Fjellström, född i Gällivare den 5 februari 1949. Som värvade sig som ”Karl Fjorden” till legionen 1968.
Följande sanna dokumentärberättelse, som utgör kapitlet En stat i staten i f. generalkonsuln Henry R. Leos nyligen färdigskrivna memoarbok, Inte bara kristallkronor, är ett exempel på hur en engagerad VD-tjänsteman kan agera som en agent i en verklig thriller.

Ur artikel i SDS 2005.

Franska främlingslegionens högkvarter finns i Aubagne utanför Marseille. Med ett egenhändigt tillverkat pass hjälpte Henry R Leo 1970 en 20-årig man att fly från legionen efter det att den unge svensken medverkat i legionens krigföring i Tchad i Afrika. Flykten kunde ske sedan en hemlig kontakt till Leo överlämnat civila kläder, det nya passet och flygbiljetter till 20-åringen på en undanskymd plats invid en park.
Kort därpå smög den flyende svensken in på en offentlig toalett där han bytte legionärsuniformen mot de civila kläderna. Därefter gick han ombord på ett tåg som tog honom över gränsen till Italien och därifrån vidare med flyg till Sverige.
Henry R Leo hade bara ställt ett krav på den flyende legionären - inte ett knyst om hur flykten gått till för svenska journalister. För om historien då blivit offentlig hade generalkonsul Leo med stor sannolikhet gjort sitt inom diplomatkåren. 

Furir Curt Lennart Fjellström omkom i en olycka 1972 under FN-tjänst "UNFICYP" på Cypern.

Franska främlingslegionen - La Légion Etrangère - och berättelsen om Lennart Fjällström.
Från Gun Eks Blog 201601316

BÖCKER:

/henryrleo-2.jpgHenry R Leo (1928-2009)
Inte bara kristallkronor.Inb. Förlags AB Gondolin 2002
 

Flykten finns dokumenterad i Henry R Leos memoarer.

 

 

 

/flaggasverige-2.jpg
Harry William Forsberg (1915-1992)

harry-forsberg.jpgI legionen: 1936-1945. Född i Ljusne i Hälsingland.

Från Facebook:
Tog värvning i La Légion Ètrangére i oktober 1936, deltog i blodiga strider med nordafrikanska beduinstammar, stred mot Rommels trupper i Nordafrika, deltog vid de allierades invasion av Sicilien och Italien och tillfångatogs av tyskarna under de hårda striderna vid Monte Cassino sommaren 1943 och satt drygt två år i italienska och tyska krigsfångeläger, som befriades av allierade fallskärmsjägare i april 1945. Avmönstrade vid krigsslutet och kom hem till Svedala söndagen den 5 augusti samma år. Innan Harry blev tillfångatagen erhöll han sex tapperhetsmedaljer, befordrades till patrullchef för ett av legionens jägarförband som nattetid utförde spaningsuppdrag bakom de tyska linjerna, samt utnämndes under 1943 till "caporal-chef" (under fälttåget i Tunisien), "sergent" (Sicilien), och till "adjutant" i anslutning till Monte Cassino, Italien. Har skrivit en uppsjö av artiklar för främst veckopressen, bl a serien som gick i Lektyr från nov 1945 över 1946 och in på 1947. Följetongen "Resor och äventyr" i gamla Folket i Bild på 60-talet och 2 böcker.

Wikipedia

/forsberg-brev.jpgOroliga föräldrar.

Brev förmedlat av pastor Willis Säwe: 17 maj 1940

Svenska Generalkonsulatet i PARIS.

Herr Generalkonsul,

För någon tid sedan erhöll jag ett brev från ett äldre par i Sverige, vars son är värvad i den franska Främlingslegionen sedan 3 och ett halvt år.

De leva nu i ständig ångest för sonen, som inte lämnat några livstecken ifrån sig efter det nya världskrigets utbrott, och bedja mig göra efterforskningar för att om möjligt söka utröna sonens vistelseort.

Då jag inga möjligheter har att få reda på denna, ber jag å föräldrarnas vägnar, att Generalkonsuln godhetsfullt hos vederbörande franska myndigheter begär upplysning om ifrågavarande legionär. Event. Kostnader betalas av fadern, vars adress är:

Herr F. V. Forsberg Box 1484, LJUSNE. (Suède)

Sonens senaste adress var:
Légionnaire 68240 Forsberg,
2 Batterie, 10 Compagnie, 4 Reg, ètranger d’Infanterie,
OUARZAZATE. (Maroc.)

På förhand uttalande mitt förbindliga tack för älskvärt tillmötesgående har jag äran teckna
med utmärkt högaktning
Willis Säwe

Svar från konsulatet:

Paris den 22 maj 1940.
78, rue d’Anjou.

PastorWillis Säve
33, rue des Chênes,
Le Havre-Graville (Seine-Inf.)

   Åberopande Eder skrivelse den 17 innevarande maj rörande efterforskning av legionären Forsberg får jag tyvärr meddela, att det enda som under nuvarande förhållande torde vara att göra för att söka komma å förbindelse med Forsberg är att tillskriva honom under den adress i Ouarzazate.

Med utmärkt högaktning
Generalkonsul.

En websida med mycket om Harry Forsberg.
http://harryforsberg.wordpress.com/

harry-forsberg-2.jpgBÖCKER:

Kamrat med 52 nationer. 286 sid.
Hökerbergs 1946.
Medförfattare, Gösta Svender (1910-? Pseudonym för Gösta Axel Svensson)

 

 

harry-forsberg-3.jpgharry-forsberg-5.jpgJag var främlingslegionär. 285 sid. FIB 1953. Upplaga 52 000 ex.
Till höger, så som man normalt hittar den. Omslaget är ganska ovanligt!>

Harry Forsberg stod som förebild för karaktären "Olofson" i Peder Sjögrens debutbok ”Svarta palmkronor”, Medéns Förlags AB 1944. Boken filmatiserades 1968 i regi och manus av Lars-Magnus Lindgren. Sjögren träffade Harry Forsberg i Valencia 1936.
Se även Peter Ejewalls bok (sid. 65 ff) ”Det för mig ytterst intressanta mysteriet Jag. En bok om Peder Sjögren” Ellerströms 1993

Dagens Nyheter 1992-11-04

Berättare av guds nåde. HARRY FORSBERG, Stockholm, har avlidit 77 år gammal.

/flaggasverige-2.jpg
Sven Forssell (1914-1962)

svenforssell.jpgI legionen: 1947-?
Sven Forssell, född Sven Gustaf Eriksson Forssell 14 februari 1914 i Stockholm, död 4 augusti 1962 i Eksjö

Tog värvning i legionen under namnet John Johnson den 16 maj 1947 och anledningen var som han skrev i en artikelserie i Lektyr nr 1-6 1953: "Det var inte äventyrslust som drev mej till Bas Fort Nicholas, främlingslegionens europeiska huvuddepå i Marseille. Inte heller längtan efter krig, utmärkelserbefordran, ära och skådespel. Det var likgiltighet, kanske också feghet. Jag hade spelat falskt och var färdig med livet. Bakom mej: skam, förnedring och framför mej: ingenting, ett tomt mörker. I främlingslegionen skulle jag få hjälp att sätta punkt på mitt erbarmliga liv."
Vad som hade hänt i Sverige framgår inte. Det verkar som om han bara var i legionen under kort tid 1947 innan han fick hjälp att desertera. Jag har inte nr 6 av Lektyr som troligen är den sista i reportageserien där upplösningen finns.

Ur en intervju i DN Publicerad 2012-03-05 10:10, med Johannes Brost som är son till Sven Forssell som försvann tidigt ur Johannes liv.
”Men pappa Sven åkte till Frankrike och skrev in sig i Främlingslegionen, den franska elitkår som är öppen för utländska medborgare. – Det var femårskontrakt, men efter två år insåg han att han måste därifrån. Och att rymma från Främlingslegionen var inte att leka med. Mamma (Gudrun Brost) fixade en bil som åkte ner till någonstans i Afrika med en kostym och ett kuvert med pengar i. På det sättet lyckades han ta sig till Paris och därefter hem till Sverige.” Text: Mats Carlbom.
(Thorleif Hellbom 1924-2011)
Ur Hellbom’s Weblog: 1945 … hade Sven just kommit ut med idrottsromanen “4 x 400″, som fått berömmande recensioner. Han gifte sig med Gudrun Brost och levde i en borgerlig tillvaro på Lidingö. Ann Mari och jag var ditbjudna en kväll och allt verkade frid och fröjd. Men plötsligt en dag var han försvunnen. Något hade hänt som fick honom att fly landet och ta värvning i Främlingslegionen. Enligt skvallret visade det sig att Gudrun gav sig iväg till Algeriet, charmade tvättbilens chaufför och fick honom att gömma Sven bland sketna kallingar och lakan. Trot om ni vill – men hur klarade hon franskan?

sven-forssell-.jpgBÖCKER:

Syrsorna i St. Florentine. Noveller. Häftad. 151 sidor.
Bonniers 1948

Några av novellerna med motiv från Franska Främlingslegionen.

I den norska tidskriften Alle Menn's blad  nr 9, 10 och 11 1950 publicerades Sven Forssells artiklar om hans tid i legionen. Se under Tidskrifter

sven-forsell.jpgSven Forssell skrev också en artikelserie i Lektyr 1953 om sin korta tid i legionen.

  

/flaggasverige-2.jpg
Peter Hassel

(Pseudonym)

I legionen 1989-1991. Tchad och Kuwait.

BÖCKER:

svenskar-i-strid.jpgAnders Carlén, Mattias Falk
Svenskar i strid – Veteranernas Historier 1943 – 2011. 315 sidor. Bonniers 2012
Sidorna Sid 195-236 handlar om Peter Hassel.

Ur recension av Kristoffer Pettersson, Kulturdelen:

Ett exempel på en man med bittra erfarenheter är Peter Hassel. Efter problem att passa in i det svenska samhället söker han sig till den franska främlingslegionen eftersom den anses vara den hårdaste i världen. Efter en mycket tuff gallring får han bära den prestigefyllda baskern och kastas ut i fält. Han skickas till afrikanska Tchad som sjuder av våld och postkolonial oro. Hans liv som legosoldat blir mycket våldsamt och han börjar ta till hasch för att stilla sina nerver. När Irak invaderar Kuwait 1990 skickas han dit för att från hus till hus systematiskt rensa ut Irakiska soldater. I efterhand inser Hassel att han endast varit ett förbrukningsverktyg för amerikanska intressen och att även främlingslegionen bygger på lögner om brödraskap och ära.

/flaggasverige-2.jpg
Knut Edvin Häll (5/2 1914-26/5 2000)

 

knut-e-hall.jpgI legionen 25 juni 1935-1941. Född i Helsingborg, död i Härnösand.

Knut E. Häll var en äventyrslysten ung svensk som råkar hamna i legionen på 1930-talet. När han var 18 år vandrade han genom Europa. Misstänkt som tysk spion i Tjeckoslovakien men överlevde avrättningen, vittne till attentat mot kungen i Jugoslavien och hamnade i fängelse. Misshandlades av SA-män och räddades av självaste Hermann Göring. Sedan greps han av Gestapo och utvisades till Frankrike. För att komma in i Frankrike tvingades han skriva på ett papper, som gällde alla som var utvisade från Tyskland, för att komma in. Han kunde inte franska, men det visade sig vara ett kontrakt med Främlingslegionen...
Hemkommen till Sverige blev han bland annat stationerad på de tyska permittenttågen. Under sitt senare liv var han verksam som uppfinnare.

knut-e-hall-2.jpgBÖCKER:

Soldaten som inte kunde dö. Svensk äventyrare i Främlingslegionen. Illustrerad. 312 sid.
LTs Förlag 1987

Även som ljudbok c:a 10 tim inläsare Timothy Gibran.

Minnen nedtecknade av en f d svensk främlingslegionär, som 1935 enrollerade sig i Främlingslegionen. Vilseledd, tecknade han kontrakt för 5 års tjänst i Marocko, en tid av hårt och krävande soldatliv. 1941 kom han hem till Sverige, lagom till beredskapstjänstgöring. Lättillgängligt språk. Läsaren får möta många spännande miljöer.

“Den feminine legionären” Manlighet och omanlighet bland svenska främlingslegionärer ca 1910-1940, av Tomas Nilson, hittar man mer information om Knut Häll.

/flaggasverige-2.jpg
Gösta Valdemar Jönsson (21/8 1907-2003)

 

gv-jonsson-2.jpggv-jonsson.jpgI legionen 1929-1934

Gösta Valdemar Jönsson född i Trulstorp i mellersta Skåne 1907, blev sillfiskare som femtonåring och enrollerad i Kronprinsens Husarregemente 1924. Blev furir vid Kungliga Norrlands Dragon-regemente, men blev arbetslös efter regementsnedläggningarna 1927. Tog värvning i främlingslegionen samtidigt med Assar Tano och Per Tycko Granberg. ”Goda” var hans namn i legionen.

Ur artikelserie av Jan Samuelsson Ystad Allehanda som sommaren 2000 skrev om nazismen i sydöstra Skåne under 1930- och 1940-talen.

NSAP (Nationalsocialistiska Arbetarpartiet) hade under 1938 fått en ny skånsk provinsledare, efter Nils Wenchert, i den före detta främlingslegionären Gösta Valdemar Jönsson. Han satsade hårt i valrörelsen för att vinna mandat i Skåne och besökte bland annat Lövestad men partiet fick inget mandat där. Inte heller i Ystad togs något mandat. 39 röster av de 4 989 röstande räckte inte.
1938
Svenstorp 6 april: Jönsson talade på pensionatet inför 25 personer.
Sövestad 8 augusti: Jönsson talade inför 70 personer, de flesta lantbrukare.
Snårestad 9 augusti: På Ången samlades 100 personer och lyssnade på Jönsson.
Baldringe 10 augusti: Intill kyrkan samlades 40 personer kring Jönsson.
Skivarp 11 augusti: 175 personer och marxister störde mötet med Jönsson.
Tomelilla 7 september: Jönsson inför 50 personer på torget.
Skurup 19 september: Möte på torget med 100 åhörare och Jönsson talade.
Lövestad 21 november: Jönsson talade. SSS-Formation (avdelning) bildades.

I oktober 1938 bytte NSAP namn till Svensk Socialistisk Samling (SSS). Hakkorset byttes ut mot vasakärven. Hälsningen kamp-heil (Sieg heil) ersattes med kampropet ”Vi vill – Sverige åt svenskarna”. Partiorganet fick namnet Den Svenske Folksocialisten.

Ur Victor Lundbergs artikel i Tidskriften Scandia 2012:1:

g-v-jonsson-scandia.jpgNazismen som förklaring?

Landskrona, Sverigedemokraterna och
(o)betydelsen av ett brunt förflutet. 

”Jönsson var en av de ledande kringresande SSS-talarna i Sverige under åren kring 1940 och en i nationalsocialistiska kretsar högt respekterad och mytomspunnen ledargestalt. Internt kallades han ”Länderman” och var med sina meriter från Franska Främlingslegionens koloniala krigföring i Nordafrika (1930–1934) en av rörelsens centrala militära organisatörer. Den nyinrättade (1938) och centraliserade nationella säkerhetspolisen – Allmänna Säkerhetstjänsten (SÄPO:s föregångare) – klassificerade honom vid denna tid med bokstavsbeteckningen A, vilket i deras ögon motsvarade den högsta graden av politisk farlighet som fordrade strikt övervakning”.
 

Dödsfall, nekrolog 1
Publicerad 2003-06-23. Uppdaterad 2010-07-06 Kristianstadbladet:

Moderat veteran har gått ur tiden, nekrolog 2
Publicerad 2003-06-24. Uppdaterad 2010-07-06 Kristianstadbladet:

BÖCKER:

gv-jonsson.jpg<Fem år under främlingslegionens fana. Illustrerad. 143 sid. Författarens Förlag, Lund 1939.

Mycket ovanlig bok. Finns bara på KB och Krigsarkivet.

gv-jonsson-2.jpg

Fem års tjänst i franska främlingslegionen. 282 sid
Utgiven 2 gånger:
Författarens Förlag, Falsterbo 1942. >
Författarens Förlag, Finja 1959.
Det finns uppgifter om en tredje utgivning;
Författarens förlag (Vekerum) 1975, men den lär aldrig ha tryckts.

 

Gösta V. Jönsson lär ha skrivit om sitt liv i Frostabygden.
Frosta Härads Hembygdsförenings årsbok 2006.

Hans dotter presenterade honom så här:

Vem var Gösta Valdemar Jönsson?

Svaret ger hans dotter. Hon skriver:
   ”Under några år i mitten på 1980-talet nedtecknade min pappa sina levnadsminnen från tidig barndom till knappt 25 års ålder. Om denna tid kommer han att berätta i hembygdsföreningens årsbok.
   Men lite först om min pappa, somföddes 1907 i Trulstorp strax norr om Södra Rörum. Hans föräldrar var Nils Jönsson Fritz från Uppåkra och Ellen Karlsson från Furuby norr om Växjö. Familjen bestod också av min pappas båda yngre syskon Sture och Signe. Efter Trulstorp bodde familjen några år i Kvesarum utanför Höör. Härifrån flyttade de sedan våren 1914 till Trulstorp i Östra Strö församling. Om detta kommer min pappa berätta.
   Efter sex år på olika gårdar omkring Hurva flyttade pappa med resten av familjen 1920 till Bunkeflo vid Malmö. Här bodde han kvar endast ett år för att som fjortonåring flytta till Högseröd där han under två år jobbade som dräng på en gård. 1923 flyttade han till Kämpinge, där den övriga familjen nu bodde. Här arbetade han några år med såväl jordbruk som med fiske och drog upp fångster både från Östersjön och Öresund.
   Året därpå, som sjuttonårig, påbörjade han sin militära utbildning genom att värva sig vid Kronprinsens husarer i Malmö. Därefter blev det militära hans verksamhet under nästa hela hans yrkesverksamma liv.”
 /croix-de-guerre-1939.jpg  Dottern berättar att fadern drog vidare till bl. a. till Norrlands dragonregemente och Rosersberg, där han var instruktör i skytte. 1929 värvade han sig för fem år i Främlingslegionen, där han efter utbildning i Algeriet kom till fronten i Marocko. För sin tjänstgöring i legionen fick han fler utmärkelser bl.a. Croix du Guerre. Efter hemkomsten skrev han sin bok ”Fem års tjänst i Franska Främlingslegionen”.
   ”Mina föräldrar hade träffats innan tjänstgöringen i Afrika och gifte sig 1937. En tid var familjen bosatt i Stockholm. Därefter flyttade man till Skåne, först till Lund sedan till Falsterbo, där jag föddes 1943” skriver dottern. ”Under andra världskriget var min pappa ständigt i svensk beredskap som befäl och utbildare. 1948 flyttade familjen till Finja, och fram till 1960-talet var min pappa sedan verksam som fanjunkare på P2 i Hässleholm. Många har haft honom som omtyckt befäl under sin värnpliktsutbildning, bl. a. min man under kortare övning”.
   Efter pensioneringen var föräldrarna från 1976 bosatta i Kristianstad. Gösta V Jönssson var verksam långt upp i hög ålder och bl.a. politiskt engagerad. Sedan hustrun gick bort 1999 bodde Gösta kvar i lägenheten till 95 års ålder. Han avled sommaren 2003.
   ”Min pappa hade lätt för att berätta och gjorde det gärna vid familjesammankomster. Det kunde handla om tiden i det militära men något som han också återkom till var uppväxten och en del av detta kommer han att berätta här.” slutar dottern.

Gösta Valdemar Jönsson är omnämnd i Hans Alfredssons bok, Attentatet i Pålsjö skog, Gedins 1996, en s.k. kontrafaktisk historieskrivning, där även andra mer välkända personer flimrar förbi.

/attentatetipalsjoskog-2.jpg…”En kår av äldre svenska ”brunskjortor” ur NSAP:s södra distrikt hälsade honom genom att med upplyfta armar ropa ”Hell! Hell! Hell!” och deras ledare, den ärrade f.d. främlingslegionären Gösta Valdemar Jönsson, höll ett kort anförande på skånska (tolkat till tyska av lektor Arvid Bergman)”…

<Bilden från en pocketutgåva.


Läs också Ingvar Flinks artikel: Öknen brinner!  Motstånd i Sahara och Nordafrika med nordiska ögon.

“Den feminine legionären”  Manlighet och omanlighet bland svenska främlingslegionärer ca 1910-1940, av Tomas Nilson, hittar man mer information om Gösta V. Jönsson.

/flaggasverige-2.jpg
Bengt Korch (1922-1995)

bengt-korch.jpgI legionen 1952-1954

Född i Stockholm. Restaurangstudier i USA och Sydamerika 1947—50. Journalist, Djursholm
Legionärsnamn: "Steven White" Var i Nordafrika och Indokina. Deserterade 1954 efter slaget vid Dien Bien Phu, efter 14 månader i Vietnam. 
/korch-medaljer.jpg
Han dekorerades med tre medaljer: Den första är en minnesmedalj som alla legionärer får efter sex månader. Den andra tilldelas dem som tjänstgjort 100 dagar i de främsta frontlinjerna. Den tredje är franska krigskorset som Korch fick efter fallskärmshoppet över Laos.

Ur: Förväntningar på äventyr, mystik och manliga dåd. Om grusade förhoppningar bland svenska främlingslegionärer ca 1890–1960, av Tomas Nilson, fil.dr i historia:

Ett närliggande skäl för sin enrollering anför Bengt Korch. När han i början av 1950-talet valde att värva sig i legionen var det främsta orsaken att han sökte få rätsida på sitt liv efter ett havererat äktenskap. Den före detta hustrun var kvar i USA tillsammans med deras gemensamma barn. Efter ett nattligt samtal med två tyska legionärer på en bar i Marseille, där öl efter öl konsumerades, blev Korch mer och mer övertygad att ”Främlingslegionen skulle betyda min nya start här i livet”.

Artikel i  Home /Pacific Stars and Stripes /Thursday, July 08, 1954 /Page-4

Legion Deserter Says French "Made a Mess"

by Wee Kim Wee
Singapore, July 8 (UP)

An emaciated, bullet-punctured Swede who deserted the French Foreign Legion after 14 months of bloody fighting in Indochina said in a barroom interview yesterday the French "made a mess of the whole business." 
Tall, 32 year-old Bengt Korch said he was one of seven Swedes reported missing after the fall of Dien Bien Phu although he actually was in a Hanoi hospital recovering from his third wound.
Korch was in Haiphong waiting to go back to legion headquarters in Marseilles when he became homesick and accepted a Swedish sailor's offer to hide him aroad a ship heading for Singapore.
He arrived here Tuesday and has been granted a temporary permit to stay until the Swedish consul can make arrangements to return him to Stockholm.
"It is the end for the French," he said. "they've made a mess of the whole business. French officers don't want to see the thing through. "What the French have been tryingto do in Indochina for eight years, he said, "the Americans could have easily done in six months."
Still a Chance.

There still a chance to defeat the Vietminh, Korch believed if America or the U.N. moved in "right now, even though Haiphong and Hanoi are lost."
Korch, who fight in the Legion under the name of Steven White, lived in the US for a while after 1946. He joined the Foreign Legion in Marseilles in 1952.
While recovering in th Dien Bien Phu infirmary, he got dysentery and was unable to fight although a rifle was ready in his bedside at all times. He said the wounded legionaires who were able to walk went out to help defend the fortress. Of 10 hospital patients who went out in the morning Korch said only three or four returned in the evening to there sick beds.

korch-2.jpgArtikel om Korch flykt finns i The Straits Times Singapore. 11 juli 1954.
Bilden: Korch och hans flyktkamrat firar flykten i Singapore.>

Artikelserie:
Lektyr 1954-43 Jag rymde från Främlingslegionen
Lektyr 1954-44 Jag rymde från Främlingslegionen
Lektyr 1954-50 Skjuta eller dö! Främlingslegionär
Lektyr 1954-51 Jag rymde från Främlingslegionen

Artikel i Året Runt nr 37 1954. ”Därför flydde jag”.
Artikel i Svenska Morgonbladet. (SvM 18/2 1955.) ”De mördade min älskade”.

Notis i WILTON BULLETIN, WILTON, CONN. March 17,1948:


Mrs. John Bransby, Dudley Road, and her cousin. Miss Tullik Bucker of Oslo. Norway, the Bransbys’ house guest, attended the flower show at Grand Central Palace and the antique show at Madison Square Garden in New York last week. They were accompanied by Mrs. E. K. Mentor of New York City. For the weekend the Bransbys entertained Bengt Korch of Sweden, an explorer who accompanied the Norway expedition from Peru to the Polynesian Islands.

(Bengt Korch var i USA vid tidpunkten, så det stämmer nog att det är han i artikeln. Det är säkert Heyerdahls KonTiki-expedition 1947 som avses, men ingen Bengt Korch fanns med i besättningen. Är det en mytoman jag stött på?)

BÖCKER:

bengt-korch-3.jpgSkjuta eller dö. Med Franska Främlingslegionen i Afrika och Indokina.
Illustrerad. 192 sid.
Saxon & Lindström 1954. 

bengt-korch-kopia.jpg
Skjuta eller dö. Med Franska Främlingslegionen i Afrika och Indokina. Illustrerad. 192 sid.  
Mycket ovanlig nyutgåva!                 
Militära Mediaklubben u.å. (1990-tal?) >

Militära Mediaklubben. Klubben har givit ut ett par böcker i början på 1990-talet kan man se på Libris, dock finns inte Korch' bok med och den är svår att finna någonstans på nätet.
Från Kungl. Biblioteket har jag fått lite information: "KB har tyvärr inte denna publikation men klubbens skrifter gavs ut av Edmunds förlag och ordensatelje, som fortfarande verkar existera".

/flaggasverige-2.jpg
Ivan Lönnberg (1891-1918)

 

ivan-lonnberg-2.jpgI legionen 1914-1918

Notis i Tidningen Kalmar 1918-05-18

Svensk stupad på västfronten å fransk sida. Stockholm, fredag (17/5). Enligt N. D. A. skulle den unge målaren Ivan Lönnberg ha stupat på västfronten, där han deltog på franska sidan som flygare. Han var 26 år gammal.

 

ivanlonnberg.jpgBÖCKER:

Ur bok av F.U. Wrangel från 1925 sid. 313-314.
"Minnen från konstnärskretsarna och författarvärlden"

"När världskriget utbröt, lät han sina känslor tala, och utan tvekan anmälde han sig till inträde i Främlingslegionen, där han utmärkte sig såsom en rapp och tapper soldat. Han deltog i kriget ända till sista året, d.v.s. 1918, då han stupade. Man berättade om honom att han en gång ramlat ned i en grop eller övergiven skyttegrav, där han stötte på en sårad tysk, med vilken han kom i samspråk. Denne frågade honom då, vad han var för landsman, vartill Lönnberg svarade, att han var svensk artist. Tysken, som kanske även var konstnär, sa de då, att han beundrade svensk konst och att han särskilt lärt sig uppskatta Zorn. Men detta passade inte vännen Lönnberg, som röt till: "Säger du en gång till, att du tycker om Zorn, så skjuter jag dig, din dj-l." Underrättelsen om Lönnbergs hjältedöd mottogs med verklig sorg inom den svenska kolonien, som glatt sig åt hans framgångar och med varmt intresse följt honom under dessa fasans år."

/ivan-lonnberg-bok.jpgSören Björklund

Ivan Lönnberg: konstnären som stupade i första världskriget
Carlsson 2015

Ivan Lönnberg hann inte fylla 27. Han föll för en tysk kula 1918, ett halvår före första världskrigets slut. Han hade då kämpat som frivillig i franska Främlingslegionen i nästan fyra år. Men vad hade han i kriget att göra?

Gotlänningar i utländsk krigstjänst

Allan Mann (1921-2005)

/flaggasverige-2.jpg/allanmann.jpgSom frivillig i Narvik 1940 blev han tilldelad Främlingslegionens 1.bataljon, 13 DBLE, som spejare.

Ur artikel av Stellan Bojerud:

/pinnarvik.jpgI närheten av Hundalen station (1951 namnbyte till Katterat) träffades Allan den 5 juni 1940 av granatsplitter i magen och hans franske chef, en underlöjtnant ur legionen, sårades i en fot. Allan lyckades göra en skidkälke och dra fransmannen mot svenska gränsen. Det har senare beräknats att det tog nitton timmar för Allan att nå fram till gränsen med den skadade.
Långt senare berättade han: ”Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag vet bara att det var jobbigt, mycket jobbigt. Kanske var det nio kilometer. Jag vet inte. Det var mycket snö den våren. Jag gick nog inte rakt och jag blödde ur mina sår. Fransmannen kunde inte gå. Han bara skrek ”avancer, avancer”. En svensk patrull fann oss i gränsgatan fyra kilometer söder om Riksgränsen. Vi klarade oss. Jag kommer inte ihåg men de har berättat att de behandlade mig i Vassijaure innan de transporterade mig söderut.”/allans-medaljer-b.jpg

För denna insats utnämndes Allan Mann till riddare av Hederslegionen och han erhöll för sina tjänster för fransmännen även Croix de Guèrre.

BÖCKER:

I dessa tre böcker kan man läsa mer om Allan Mann.

/svenskar-i-krig.jpgLars Gyllenhaal/Lennart Westberg.
Svenskar i krig 1914-1945.
Historiska Media 2004

/allanmannelitforband-i-norden.jpgLars Gyllenhaal.
Elitförband i Norden.
Fischer & Co 2009

/allanmann-bok.jpgAnders Johansson.
De glömda agenterna. Norsk-svenska vapenbröder mot nazi-tyskland.
Fischer & Co 2010

 


Artikel i Aftonbladet 2006: Hjältesoldaten stupade till slut. 
 

/flaggasverige-2.jpg
Elow
Nilson (1894-1916) från Gustavsberg.

/elownilson.jpgI legionen 1910-talet. Stupade i slaget vid Somme.

BÖCKER:

/elownilson-3.jpgUr en stupads dagbok: Svenska hjältar vid fronten. 144 sid.
Åhlén & Åkerlund 1917

 

Recension i Biblioteksbladet 1918/99

Nilson, Elow, Svenska hjältar vid fronten. (Tit.-rubr.: Ur en stupads dagbok.) 2 uppl. Å. & Å. 1917. 144 s. Ill., portr. 3:25.
Dessa starka och gripande skildringar från krigsskådeplatsen äro skrivna av en man, som själv stod med i ledet. Tappert kämpade han såsom frivillig på franska sidan, till dess han såsom så många andra nåddes av sitt öde och uppfördes på förlustlistorna. Vad han skriver, präglas av omedelbarhet och friskhet, och han har blicken öppen även för de få ljusa sidor, som krigarlivet kunna erbjuda. Ett stort antal förträffliga reproduktioner av fotografier förhöja arbetets värde. E. G.

/svensk-frivillig-vid-verdun-1916-nilson.jpgNy upplaga:

Svensk frivillig vid Verdun 1916: Stred och dog i Frankrike. 155 sid.
Stockholm : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2014

 

Notis i Tidningen Kalmar 1915-10-22. Sid. 4.

Före slaget heter en högintressant skildring i veckans nummer af Vecko-Journalen; svensken Elow Nilson som tjänstgör i fransmännens led skildrar känsligt och fängslande förberedelserna till den stora franska offensiven i slutet af september.

/eldens-atersken.jpgI boken Forskningsfronten flyttas fram: utbildningskultur och maktkultur från 2003 ingår: Vår man i kulregnet - Elow Nilson, Veckojournalen och första världskriget. Sid. 166-194 av Lina Sturfelt.
I Lina Sturfelts avhandling:
Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld från 2008 ingår: Picknick i kulregnet med Elow Nilson.

/veckojournalen_elow_nilson_dod-2.jpgLänkar:
Två artiklar (1. 2.) av Peter Englund i SvD i augusti 2014.

Artikel i Gustavsbergs Vänner:
Dödscertfikat
Blogg
<Bilden från Vecko-Journalen 1916-50. 
Artikel  "Elow Nilson död. Stupad under striderna i Somme"

/flaggasverige-2.jpg

Torsten Nilsson. Född C:a 1890.

 

torsten-nilsson-3.jpgI legionen 1911-1914?

torsten-nilsson-2.jpgHan beskriver i sin bok förhållandena under första hälften av 1910-talet. Nilsson var 21 år när han värvade sig. Legionär nr 11239 1:a främlingsregementet. Deserterade , tog sig till en svensk ångare i Oran och vidare till Rotterdam. Därifrån med tåg över Tyskland och Danmark.

Notis i Hvar 8 dag / 15:de årg. / N:o 24, den 15 mars 1914

SVENSK VID FRANSKA FRÄMLINGSLEGIONEN anmodar H. 8. D. meddela allmänheten en varning mot att inträda i kåren.
En landsman (Torsten Nilsson, är inte namngiven men finns på bild) som under flera år varit anställd vid Franska främlingslegionen och därunder deltagit i dess strider i Marocko har anhållit att genom oss få uttala en varning för inträde i denna kår. Engagementet i densamma gäller fem år aflöningen är mycket låg, strapatserna och försakelserna oerhörda. Öfveransträngning och svåra sjukdomar kräfva talrika offer bland kårens medlemmar.

torsten-nilsson.jpgBÖCKER:

Främlingslegionär i tre och ett halvt år. 127 sid.
Elanders Boktryckeri AB, avd. Förlagsaktiebolaget Västra Sverige, Göteborg 1922

 

 I  “Den feminine legionären” Manlighet och omanlighet bland svenska främlingslegionärer ca 1910-1940, av Tomas Nilson, hittar man mer information om Torsten Nilsson.

/flaggasverige-2.jpg
Sture Ron

(Född 13/8 1913 i Slaka, Östergötland - Död 26/4 1995 i Stockholm)

sture-ronno.jpgsture-ronno-2.jpgI legionen 1936-1941.

Sten Sture Ronnö var på 1940-talet tjänsteman i Stockholm. Möjligtvis också som taxichaufför på 1950-60-talen.
Verkar ha varit stamanställd i svenska armén i 4 år innan han värvade sig till legionen. Ronné Ronnö nr 66176 var hans legionsnamn.

sture-ronno-levande-livet-1947-44.jpgSkrev artikelserier i Folket i Bild 1943 och i Levande Livet 1947 ”Med legionen från Afrika till Narvik” (se bild!). Och ”Från Främlingslegionen”1948/42

I den norske avisen: Alle menn’s blad 1948-7. Om Sture Ronnø-svensk fremmedlegionær.

Föreläsare i Katrineholms föreläsningsförening 1953: Författaren Sture Ronnö; Som legionär i franska främlingslegionen.


BÖCKER:

sture-ronno-5.jpgVi som intog Narvik. En svensk främlingslegionärs verklighetsskildring.
Tidens Förlag 1941
Gavs ut i ny upplaga 1971 och 1972 av Bokförlaget Stinget. Dessa upplagor har nytt förord och ny baksidetext + en kartskiss över legionens anfall och reträtt.

sture-ronno-9.jpgNorska. Vi som inntok Narvik. En svensk virkelighetsskildring. Opplag 4-8000.
Atlantic Forlag, Oslo 1943

sture-ronno-sidenhandlarens-dotter.jpgSidenhandlarens dotter.
Fahlcrantz & Gumælius Helsingfors 1945

Ronnös liv som främlingslegionär i Nordafrika och hans äktenskap med en ung arabkvinna.

sture-ronno-4.jpgI skuggan av Dien-Bien-Phu.
Eget förlag? 1955

Sture Ronnö berättar i sin bok hur en grupp franska kolonialsoldater möter döden. Djungelmarschen i tropiskt mörker med enorma köttätande buskar och ständigt hungriga krokodiler gastkramar, och malarian, blodiglarna, buffelsjukan och den annamitiska revormen suger blodet ur de dödsdömda soldaterna.

sture-ronno-8.jpg

sture-ronno-holland.jpgEen landing der Geallieerden. (En landstigning av de allierade).

Schrijver: Sture Ronnö
Uitgever: De Delta, S-Gravenhage, Den Haag. Bijzonderheden: jaren 40?, geb. met beschad stofomslag, 220 p.

En holländsk bok som är en översättning av "Vi som intog Narvik" Hur har detta gått till kan man ju undra?

ronno.jpg

Kuriosa: Under pseudonymen Sten Sture,  skrev Sture Ronnö boken:

Naket och blottat i taxi, häftad 117 sid. Omslag av Lars Hård. Stockholm: Sturetryckeriet 1963

Om boken är självbiografisk så arbetade kanske Ronnö som taxichaufför i Stockholm under 1950-60-talet. Han nämner i boken om en kollega som skrivit en bok om sin tid i Främlingslegionen där omslaget är väl beskrivet men jag kan inte lista ut vilken bok det gäller.
Ur baksidetexten: "Naket och blottat i taxi är en frän lektyr, och den anonyme författaren – före detta droskförare – berättar i boken rakt på sak hur det är att vara droskkusk i Stockholm”

Svensk Mediedatabas
:
Ljudband. Om Främlingslegionen med Sten-Sture Ronnö

/flaggasverige-2.jpg
Curth
Samuelsson (1927-2004)

I legionen 1955-1960

/curth-samuelsson-bok.jpgBÖCKER:

/curth-samuelsson2.jpgDe sålde sitt liv. 266 sidor
Lumio förlag & skrivbyrå, 2004
Förlagstext: En spännande och sann berättelse om hur författaren Curth Samuelsson tog värvning i den franska främlingslegionen i mitten av 50-talet.
En läsvärd bok som man inte vill lägga ifrån sig förrän man har kommit till slutet... hur han överlevde straffkompaniet och tiden i Afrika, gemenskapen med andra "frivilliga" legosoldater. Vi får följa honom i fem år till den sista dagen..

Ur: Förväntningar på äventyr, mystik och manliga dåd. Om grusade förhoppningar bland svenska främlingslegionärer ca 1890–1960, av Tomas Nilson, fil.dr i historia:

Curth Samuelssons motiv för att värva sig har till stor del att göra med kärlek – julen 1955 satt han på en bar i Paris och drack Pernod efter Pernod – ”jag drack för att döva mitt minne, för att glömma mitt vackra hem och den rara fästmö jag en gång hade haft”. Efter ett möte med en värvare beslutar sig Samuelsson för att det legionen kunde erbjuda var det bästa sättet att glömma.

Ur artikel i Uppsala Nya Tidning 2004-07-20

Från främlingslegionen till Tierp

För snart femtio år sedan tog Tierpsbon Curth Samuelsson värvning i franska främlingslegionen och stred under de fem kontraktsbundna åren i det oroliga Algeriet.

Minnen, dagböcker och anteckningar från den tiden har nu resulterat i att han skrivit en bok om sina år som legionär i det mytomspunna förbandet.

— Jag har alltid varit en äventyrlig sate som vill se vad som finns bortom horisonten. Man inser aldrig att det kommer en ny horisont hela tiden så man bara fortsätter att jaga den.

Så förklarar Curth Samuelsson hur det kom sig att han år 1955 värvades till franska främlingslegionen.

Ingen återvändo

Redan vid krigsslutet, som 18-åring, gick han till sjöss och den där dan i december 1955 hade han nyligen mönstrat av en båt och befann sig på ett café i Paris.

— Det kom fram en grabb till mig som gick runt på krogar och försökte värva folk till legionen. Jag hade inget jobb och inga pengar så jag gick dit. När jag väl skrivit på fanns det ingen återvändo, berättar Curth Samuelsson.

Bara några veckor senare flyttades Curth Samuelsson till Algeriet och det förblev hans hem under de följande fem åren. Efter den inledande utbildningen hamnade han i fallskärmsjägarregementet.

— Utbildningen var tuff. Vi skickades ut på långa marscher i solen med full utrustning och när man inte orkade längre fick man en spark där bak och då var det bara att fortsätta.

Försökte rymma

Under andra halvan av femtiotalet pågick Algerietrevolten då algerierna kämpade för frigörelse från Frankrike och legionärerna deltog i många strider.

— Fast vi brydde oss inte om politiken, vi stred för oss själva och för våra kompisar. Men det var tufft, jag minns min första eldstrid väldigt väl - efter den hade jag mardrömmar, säger Curth Samuelsson.

Under det sista året försökte Curth Samuelsson rymma från legionen men togs tillfånga och straffades med sex månader i straffkompani. Efter att straffet avtjänats var det inte långt kvar av kontraktet och Curth Samuelsson kunde efter fem år lämna Algeriet och franska främlingslegionen.

— Jag skulle nog aldrig göra om det igen. Men det var nyttigt för mig och människan har en god förträngningsförmåga. Man minns mest det som var roligt, säger han om sina år i den beryktade främlingslegionen.

/flaggasverige-2.jpg
Henning Sandell (1858-1888)

I legionen 1887-1888. Tvillingbror till Martin Sandell.
Dog den 12 augusti 1888 i någon tropisk febersjukdom efter knappt ett år Indokina.

/flaggasverige-2.jpg
Martin Sandell (1858-1912)

martin-sandell.jpgI legionen 1887-1912. Dog i en hjärtattack 29 december 1912 efter 25 år i Indokina.

BÖCKER:

martin-sandell-2.jpgBiografi av Bertil Nelsson (1927-)

<Breven från Tonkin. En svensk främlingslegionär i Indokina. Illustrerad. 254 sid. Denna upplaga har kompletterats med ett aktuellt reportage i Martin Sandells fotspår. Historiska Media 1998.

Breven från Tonkin. En svensk främlingslegionär i Vietnam. Illustrerad. 251 sid.
Norstedts 1976. Första upplagan.>
sandell.jpg

 

Breven från Tonkin är sannsagan om ett gripande och mycket ovanligt levnadsöde. Handlingen kretsar kring Martin Sandell, lantbrukarson från Blekinge. I slutet av 1800-talet lämnade han studentlivet i Uppsala, tog tjänst som förvaltare på ett storgods i Finland, men förälskade sig i godsägarinnan och såg sig tvungen att emigrera. Han sökte värvning i Främlingslegionen och hamnade 1887 i Frankrikes nyskapade koloni, Tonkin i nuvarande Vietnam. Martin Sandells brev och dagböcker ligger till grund för denna levande skildring. Hans sentida släkting Bertil Nelsson har sammanställt legionärens tankar och rapporter, som rör sig från högst privata känslor till att spegla en av historiens mest dramatiska och långdragna konflikter.

Recension av Peter Danielsson i HumaNetten NUMMER 3 hösten 1998.

Breven från Tonkin är en berättelse om främlingslegionären Martin Sandell och hans äventyrliga 25 år i Indokina. Historien tar sin början i Ryssby socken utanför Kalmar där det i februari 1858 föds ett tvillingpar som döps till Henning och Martin. De är söner till före detta furiren vid Kalmar regemente Anders Sandell och hans maka Charlotte.
Vid mitten av 1870-talet förvärvar Sandells en gård i Blekinge. Tvillingbröderna lämnar föräldrahemmet vid slutet av årtiondet och beger sig till lantbruksakademin i Ultuna. Här vidtog ett vidlyftigt studentliv. Ödets vindar förde sedan de båda bröderna till Finland där Martin arbetade som förvaltare åt en studiekamrat vid namn Munck. Tvillingbrodern Henning försökte sig på affärsverksamhet. Efter diverse kärleks- och penningtrassel lämnar de båda bröderna helt plötsligt Finland. I ren desperation tar bröderna värvning i franska främlingslegionen och sänds till Indokina. Där avlider Henning 1888 och brodern får ensam kämpa vidare. Legionen ställs alltid inför omänskliga soldatuppdrag och om förbandets krigsinsatser i Indokina sägs det: "En fransk marinsoldat går till sjukhuset för att komma hem, en tonkinesisk skytt för att bli botad, en legionär för att dö".
Martin Sandell avancerar så småningom till sergeant och väljer vid mitten av 1890-talet att tjänstgöra vid de infödda trupperna - la garde indigène. De franska metoderna för att betvinga eventuellt motstånd gick ut på ren terror och Martin menar att om femtio år kommer ingen att vilja se en europé här ute! Och han blev som bekant sannspådd.
Själv försöker Sandell vinna vietnamesernas förtroende. Han satsar på att bli en välvillig fadersgestalt men samtidigt framskymtar det mellan raderna en fader som inte lade fingrarna emellan om så krävdes. Kort sagt, Sandells trupper styrdes med såväl piska som morot.
Totalt sett finns i Breven från Tonkin allt: från olycklig kärlek till fasansfulla grymheter i civilisationens namn. Och som läsare undrar jag vad Sandell tänkte på när han tillsammans med några andra officerare samlats till absinttimmen. Kanske gick tankarna till hans liv stora kärlek, Nathalie Munck.
Till grund för skildringen ligger Sandells dagböcker och brev. För sammanställningen svarar Bertil Nelsson och han ger det dokumentära stoffet balans. Alltihop speglar inledningen till en av historiens mest dramatiska konflikter och gör händelserna i Vietnam mer begripliga. Breven från Tonkin är en i alla avseenden läsvärd bok.
© Peter Danielsson

Artikel i Aftonbladet 2005-04-30 ”När Blekingesonen tog till rottingen i Vietnam” av Carl Hamilton

/flaggafinland-2.jpg/flaggasverige-2.jpg
Nils Gustaf Ulric von Schoultz (1807-1838)

von-schoultz2.jpgFinlandssvensk. I legionen 1831-1832


Född i Kuopio (Finland). Familjen emigrerade till Sverige omkring 1810. Utbildades på Karlberg 1821. Tillhörde sedan Svea Artilleriregemente. 1830 lämnade han Sverige och anslöt sig till kriget i Polen mot Ryssland. Tillfångatogs av ryssarna men lyckades fly till Frankrike 1831 där han anslöt sig till franska främlingslegionen som han deserterade från 1832. Gifte sig i Florens och flyttade tillbaka till Sverige.
1836 lämnade han familjen och for till USA och blev egenföretagare. Han avrättades för sin delaktighet i det kanadensiska upproret mot Storbritannien 1838.

Notis i Post och Inrikes Tidningar, Första och andra kungörelsen
1839-12-3. Sid 4 och 1840-01-21. Sid 3.

Enligt Medelstads Härads Tings-Rätts denna dag fattade beslut, varda aflidne Löjtnanten Nils Gustaf von Schoultz' och hans hustru Anna von Schoultz' på Johannishus samtlige Borgenärer härmed kallade och förelagde, att, vid talans förlust, senast före kl. 7 på aftonen å andra rättegångsdagen af det Ting, som näst efter 6 månader infaller, på sätt Konkurslagen föreskrifver, deras fordringar bevaka; hvilket härmed första (andra) gången kungöres. Runneby (Förmodligen Ronneby) Tingsställe den 21 November 1839.

BÖCKER: VIDEO

/schoultz2.jpgBiografi av Ella Pipping(1897-1988)

En orons legionär, Nils Gustaf von Schoultz 1807-1838, 208 sid.
Schildts Förlag. 1967.

 

 

/flaggasverige-2.jpg
Gösta Sehler (1893?-xxxx)

I legionen 1921-1933.

Legionär Nr 44149, var 12 år i legionen. 6. bataljonen – 1. främlingsregementet. Sergeant 1925. Tog värvning tillsammans med södergrabben Bertil Lind (1896-?).
Finns uppgifter på passagerarlistor att en Gosta Sehler kanske emigrerade till USA.

Läs också Ingvar Flinks artikel: Öknen brinner!  Motstånd i Sahara och Nordafrika med nordiska ögon.

gosta-sehler.jpgBÖCKER:

Äventyr i franska kolonier. En svensk i franska främlingslegionen. Häftad 175 sid.
Kooperativa Förbundets Förlag 1946. Mycket ovanlig!

 


/flaggasverige-2.jpg
Edvard Roland Stjernström (1863-1925)

stjernstrom-edvard-roland.jpgI legionen 1896-1899, skulle egentligen vara kvar till 1901, men drabbades av malaria.

Ur: Biografiska anteckningar öfver lärjungar intagna vid Karlstads högre allm. läroverk åren 1875-85. Göteborg 1912, utarbetade av C. E. Nygren kapten vid Värmlands regemente.

Edvard Roland Stjernström

Född 1863 7/5 på Djupfors. Eda s:n. Föräldrar: Bruksägaren Roland Fredrik S. och Mathilda Husberg. Tillh. lärov. 1876-82 (mogenh.-ex. i Örebro). Inskr. vid Uppsala univ. s. å. Landtmäterielev och bitr. ingeniör vid väg- och vattenbyggnadsarbeten i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 84-88, järnvägstjänsteman vid GäfleDala järnväg 90-95. Bosatt i Frankrike 96-06, däraf 4 år i fransk krigstjänst under fälttåg i Algier, Tunis och Marocko, hvilka år han skildrat i tre volymer: »I franska främlingslegionen, minnen af en svensk legionär», som äfven utgått i fransk och tysk upplaga. Har därjämte idkat litterär och journalistisk verksamhet (var 02 Iduns pariserkorrespondent). Sedan 06 åter i Sverige, bosatt på Strömsfors slott i Skåne.*/

*/ Här nämns tre volymer, vilket lär var två. De franska och  tyska upplagorna går inte att hitta fler uppgifter om.

BÖCKER:

stjernstrom-2.jpgI franska främlingslegionen I-II.
Minnen af en svensk legionär.
Inb. 191 + 216 sid.
C & E Gernandts förlag 1901 och Wahlström & Widstrand 1903

 

stjernstrom1.jpgstjernstrom2.jpgOmslagen från Mats Petterssons artikel i V. Göinge Hembygdsförenings årsbok 2010

Artikel i V. Göinge hembygdsförenings årsbok 2010

"Kavaljeren Stjernström hos baronen på Strömsfors"
av Mats Pettersson/idun-39-1903.jpgIDUN
nr. 39 och 41, 1903.
Utdrag av andra samlingen.

På Wahlström och Widstrands förlag utkommer inom kort en andra samling af Edvard Stjernströms »I franska Främlingslegionen». Vi våga förutspå denna följd ett lika välvilligt emottagande som dess föregångare och antaga som säkert, att Iduns läsare skola begagna tillfället att formera närmare bekantskap med hr S. som nu under tvänne år såsom vår specielle Pariskorrespondent på ett talangfullt sätt hållit dem å jour med händelserna i den stora världsstaden. Vi återgifva här från författarens manuskript ett litet profstycke ur det underhållande arbetet.

Folkbiblioteksbladet 1908  Årgång VI. Sid. 71   
Nya Enkronasböcker

Wahlström och Widstrand ha vi att tacka för Pelle Molins Ådalens poesi, som nu kan spridas till ett pris av 1 kr. Dessutom har förlaget med sina »Kronböcker» införlivat Jane Gemandt-Claine, När sjön går hög, Peck, Två själar, Dickens, En julhistoria och Klockorna, Huck Leber, Oskuld och arsenik, Stjärnström i Franska främlingslegionen och Mrs Crispigny, För en handskes skull.
Om denna upplaga blev verklighet har jag inte kunnat verifiera. Någon som vet?

stjernstrom-bagateller.jpgBagateller och paralleller. Biobilder från Paris och annorstädes.
189 sid. Framtiden 1916
På sidorna 101-164 finns avsnittet Trenne legionärshistorier.
En svårhittad bok!

 

 

/flaggasverige-2.jpg
Erik Söderqvist (XXXX-1929)

I legionen 1919?-1929.

Född i Luleå. Som ung student for han iväg till Finland och vidare till Petrograd. Då kriget bröt ut 1917 värvade han sig i ryska armén och avancerade till fanjunkare. Blev senare anklagad och dömd som politisk förbrytare och sänd till Sibirien, men återvann friheten då tsardömet störtades. Värvade sig sedan till franska främlingslegionen.

Legionskamrat till Widar Swahn.
Fick paratyfoidfeber 1929 i Indokina och dog efter hemtransport i Algeriet.

swahn6-2.jpg/erik-soderqvist.jpgBÖCKER:

Med döden för ögonen. En svensks upplevelser i franska främlingslegionen. 188 sid. Hökerbergs 1932. Biblioteksstämpel .

<Omslaget är en en kopia från Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Umeå.

 

 

Erik Söderqvist bok är utgiven av Widar Swahn, som senare gav ut bok med samma titel under eget namn. Det som skiljer böckerna åt är omslagen!

Här lite tankar kring Söderqvist/Swahn av Göthe Jansson, som skrivit en artikel om Widar Swahn som du hittar längre ner.

Underlaget till boken som Widar skrivit, härrör sig till stor del, för att inte säga det mesta, av de skriverier som Erik överlämnade till Widar, och med stor säkerhet kommer många uppgifter från den korrespondens som skedde dem emellan. Widar beskriver vidare i bokens "Företal", efter att Erik blev kommenderad till franska Indo-Kina, att "Vi upprätthöllo dock vår vänskap genom en flitig korrespondens. Utom brev sände han mig även längre eller kortare berättelser, i vilka han på ett dramatiskt livfullt sätt skildrade sina upplevelser, i all synnerhet sådana som rörde sig om hans soldat- och krigarliv under fransk fana i främmande världsdelar. Han önskade - skrev han till mig - att jag skulle försöka att få ut dessa berättelser i tryck hemma i Sverige, och det är en del av dem , som jag nu presenterar i denna bok Med döden för ögonen."
Vidare skriver Widar inledningsvis i boken som gavs ut 1932. "Eric Söderqvist är nu död sedan omkring tre år. I Indo-Kina insjuknade han i svårartad paratyfoidfeber, varför han återsändes till Algeriet, där han inlades på sjukhus.
Det sista brev jag sände honom - jag var då bosatt i Paris - var till julen 1929 med inneliggande 100 francs, men efter en tid kom det tillbaka till mig. Jag skrev då till generalkommandot i Sidi-bel Abbès med begäran om upplysningar angående min kamrat och erhöll efter en tid underrättelsen att Söderqvist avlidit i november samma år i sviter av tyfoidfeber. Han är nu för alltid permitterad från franska främlingslegionen." Underskrivet av Widar Swahn.

Recension i Biblioteksbladet 1933/67:

Flera av de svenska främlingslegionärerna ha även kämpat på den litterära fronten. Edvard Stiernström skildrade sina upplevelser i arbetet »I franska främlingslegionen» (1—2, 1901—03), Widar Swahn i »Marschera eller dö» (1928, Bibl.-bl. 1929 s. 261) och nu kommer Erik Söderqvist med föreliggande bok, vilken Swahn anges ha utgivit för den avlidne förf. — Skildringarna, som äro gjorda med liv och kraft, stimulera icke till värvning vid den dystra legohären; de försvara sin plats i varje bibliotek.
H. W—r.

/flaggasverige-2.jpg
Widar Swahn (22/7 1897-1/8 1975)

I legionen 1921-1926 

widar-swahn-2.jpgDalslänningen som gick in i Franska främlingslegionen under fem år i början på 1920-talet. Widar Swahn från Slåtterviken i Högsbyn beskriver själv att han av en slump befann sig i Paris på fel café vid fel tidpunkt. Här blev han nämligen övertalad av en rekryterare från Legionen att gå med i främlingslegionen. Widar dog 1975 då boende i Bromma.

 

haradsbladet.jpgHÄR finns ett utdrag av Göthe Janssons artikel i Häradsbladet nr. 1/ 2003:
"Tisselskogspojken som fick ”Marschera eller dö”.

Ur Tomas Nilsons ”Förväntningar på äventyr, mystik och manliga dåd. Om grusade förhoppningar bland svenska främlingslegionärer ca 1890–1960”

Ett annat lämpligt offer för värvaragenterna var Widar Swahn. På våren 1921 befann han sig i Paris. Pengarna var tillfälligt slut. Trots det var läget inte förtvivlat – enligt Swahn själv handlade det bara om ”en smula otur”, vilken snart skulle vända bara han hittade ett arbete. Oaktat detta nappade han på propåer från en av de många värvare som tjänade pengar på att förmå utlänningar, främst de som hade det ekonomiskt kärvt, att enrollera sig i legionen. De framtidsutsikter som målades upp för Swahn innebar att de tre kontrakterade åren i Nordafrikas ”välsignade klimat” senare skulle leda till en säker och välavlönad civil befattning i Frankrike. En sådan framtid kunde inte Swahn tacka nej till. Eskorterad av den franske värvaren till legionens centrala värvningsbyrå i Paris vid Rue S:t Dominique skrevs kontraktet under och Swahn fick ut 10 francs och en militärbiljett till Marseille. En orsak till att de blå dunsterna gick hem så smärtfritt uppger Swahn själv var hans totala okunskap om legionen.

Läs också Ingvar Flinks artikel: Öknen brinner!  Motstånd i Sahara och Nordafrika med nordiska ögon.

I  “Den feminine legionären” Manlighet och omanlighet bland svenska främlingslegionärer ca 1910-1940, av Tomas Nilson, hittar man mer information om Widar Swahn.

Skogskyrkogården, kvarter 40S, gravnummer 47767. Gravnummer 32 1 40S 47767.
Gravsatt i denna grav Johan Widar Swahn, född 1897-07-22 • avliden 1975-08-01 • gravsatt 1975-08-21

BÖCKER:

vidar-swahn.jpgvidar-swahn-3.jpgMarschera eller dö. En svensk i franska främlingslegionen. Häftad. Illustrerad. 221 sid.
Wahlström & Widstrand 1928 Tryckt av AB Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, Stockholm.

Gavs ut <1928, och 1941, 1942 och 1946> på Lindqvists Förlag

 

Biblioteksbladet 1929/261:

Då den tyske författaren Erwin Rosens sensationella skildring »I franska främlingslegionen» år 1915 kom i översättning på vårt modersmål, var väl legionen och dess liv för de flesta svenskar ett ganska dunkelt begrepp. Nu veta vi vad det vill säga att vara främlingslegionär, och W. S:s bok har än mer fördjupat vårt vetande. Ej så att den kommer med något särskilt nytt — de sista 15 åren tyckas ej ha mäktat ändra något här — men som svensk legionär aktualiserar han intresset, och dessutom ha förf:s fem tjänsteår inrymt något så spännande som riffkriget. Boken är fängslande skriven och i hög grad läsvärd.
S. L.

vidar-swahn-2.jpgvidar-swahn-fran-natet.jpgMed döden för ögonen. En svensks upplevelser i franska främlingslegionen. Häftad. 152 sid.
A.-B. Lindqvists Förlag. 1946.
Tryckt av OY Tilgmann AB, Helsingfors i distribution.

Gavs ut 1932 av Swahn under namnet Eric Söderqvist (se ovan!) och 1942, <1944, 1946> under eget namn! Högra bilden från nätet!

/flaggasverige-2.jpg
Assar Tano (1908-2004)

assar-tano-3.jpgI legionen 1929-1945
Tog värvning samtidigt med Gösta V. Jönsson och Per Tycko Granberg.

Krönika av Bengt Pohjanen i Haparandabladet 2011-09-02.
Artikel av Roland Johnson i Norrbottenskuriren
16 hårda år i främlingslegionen. 2010-11-30. Ändrad 2010-12-03.
Artikel av Jan Bergsten i Norrländska Socialdemokraten
Norrbottens meste krigare. 2010-12-04. Uppdaterad 2010-12-07
Gyllenhaals lästips. 2011-02-27
Radio P4 Norrbotten 2011-02-11 I Nordafrika I Nordnorge

BÖCKER:

Främlingslegionen i Norge. Assars artikel publicerad i två olika böcker:

assar-tano-2.jpgBeredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944.
Häftad 271 sid. Illustrerad. Sid. 126-163.
Tornedalica nr 12 1971. Luleå /assar-tano-brinner-.jpg

Det brinner hos grannen: minnen och glimtar från vinterkriget 1939-40 och beredskapsåren 1939-45. Sid. 126-145.
Fören. Haparandapojkarna, 1982

Även som talbok:

Inläsare Ove Ström 2006. 1 CD-R (6 tim., 57 min.)

Nio personer ger sina minnesbilder från det finska vinterkriget 1939-1940 och beredskapsåren 1939-1945. De första frivilliga lämnade Stockholm den 21 december för organisering i Torneå och totalt ställdes 8260 man med krigsmateriel till förfogande. Sammanställningen inleds med en återblick över den svenska frivilligkåren och följs av detaljerade beskrivningar av krigets olika skeenden.
Inläst ur Finska Haparandapojkarna, 1982

assar-tano.jpgEn Tornedaling i främlingslegionen 1929-1945.
Inb. Illustrerad. 218 sid.
Legio Patria Nostra 2010>

Främlingslegionen


– Ett ord som väcker många associationer; Spänning, äventyr, hårda strider i främmande länder, långa marscher, stenhård disciplin. Vad driver en ung man med fast anställning i den svenska armén att söka sig till världens förmodligen tuffaste armé?
Assar Tano berättar med egna ord om sina upplevelser under sina sexton år i Legionen. Läs om Assars vardag under många år med hårda strider i Atlasbergen under svåra förhållanden i isande kyla i de höga, ogästvänliga bergen, under stekande sol i öknen. Följ med på Norgekampanjen med den nybildade 13:e halvbrigaden med mål att kasta ut de tyska inkräktarna ur Nordnorge. Assar berättar livfullt om befrielsen av Narvik och det snöpliga tillbakadragandet.
Boken bygger helt på Assars egna berättelser i olika tidningsartiklar samt på hans krigsdagbok som ofta skrevs under kortare vilopauser mellan striderna. För sina insatser belönades Assar med legionens högsta utmärkelser för icke-officerare samt senare även med kung Olavs guldmedalj. Ett fascinerande människoöde, välskrivet, målande och stundtals spännande intill nagelbitning, men också med inslag av humor och glädje.

Talbok

Inläsare Leif Liljeroth. 1 CD-R (6 tim., 50 min.)

Annotation Tornedalingen A.T., 1908-2004, tjänstgjorde i den franska Främlingslegionen 1929-1945. Som legionär fick han uppleva hårda strider mot nordafrikaner i Atlasbergen på 1930-talet och senare strider mot tyska trupper kring Narvik år 1940. Under sin tjänstgöring i legionen förde A.T. dagbok, och skrev artiklar i NSD, Norrländska socialdemokraten. Här berättar A.T. om sina upplevelser under 16 år i legionen.

Förlaga Stockholm : Författares bokmaskin, 2010.

Artikel ICA-tidningen Julnummer nr 12 1949:

Fem kilometer norr om Haparanda efter Torne Älv ligger byn Mattila och där finner vi firma Assar Tanos Livsmedel. Den skylten har inte funnits länge, först den 1 mars i år övertog den nuvarande innehavaren butiken, men den som residerar där har bakom sig ett mera växlingsrikt liv än de flesta.
Köpman Assar Tano föddes i byn Mattila 1908, Vid 17 års ålder tog han värvning vid dåvarande K 4 i Umeå, men efter fyra år, d.v.s. 1929, finner vi honom i franska främlingslegionen i full färd med att slåss mot de vilda stammarna i Atlasbergen. Det varade i fem år, varefter han var stationerad i oasen Ouargla och andra ökenheta platser fram till 1939.
Då bröt världskriget ut och Assar Tano kom till Frankrike och den franska östfronten, lagom för att uppleva hur den tyska pansarlavinen svepte fram. När fransmännen och britterna 1940 utrustade en kår för att befria Narvik var Assar Tano med, och den gången kom han ganska nära sin hembygd. Sedan Narvik befriats låg han två mil från svenska gränsen.
Men det bar tillbaka till Frankrike, och dit kom Assar Tano och hans vapenbröder lagom för att bevittna sammanbrottet. Han flydde till England för att någon tid senare åter vara på väg till Marocko och Algeriet. Denna gång hamnade han i en förläggning vid Medelhavet, men när amerikanerna 1942 steg iland i Afrika återfinner vi honom i Oran. Vid krigets slut 1945 återvände han från ökenhettan hem till Norden.
Från det Assar Tano lämnade Sverige tills det han 16 år senare återvände hade han hunnit att, mitt i händelsernas brännpunkt, uppleva några av de mest färgstarka kapitlen i vår tids historia.
Under sin franska militärtjänst var Assar Tano tidvis mässföreståndare, och erfarenheterna frän det arbetet kom väl till pass när tillfälle yppade sig att överta en butik i hembygden.

Ur artikel i Hakoniten. Nr 10. Oktober 1953:

Med rotborstar och snabblack uppåt polcirkeln

... Och nog är det märkvärdigt att komma in till handlaren i Mattila by Assar Tano och konstatera att man står inför en f. d. kapten i Legion étrangére. På kontoret hänger hans konterfej visande en ståtlig kapten i röd uniform, vit mössa och officersfullmakter. Det var det mörka året 1940 han sändes med sitt kompani till Narvik för att bekämpa tyskarna. Kompaniet måste retirera, själv blev han tvingad över gränsen till Sverige, där han uppsökte sin hembygd i Mattila och övertog sin faders affär. Trött på Främlingslegion och krig begärde han avsked ur Legionen. Fast nog är hoppet långt från Saharas glödheta sand till trakterna omkring polcirkeln…

Magnus Pettersen

Artikel om Assar Tano i Årbok for Ofoten 1995. Sid. 77-87 med ill.

En svensk fremmedlegionær ved Narvik 1940. Språk: Norsk (Bokmål)

/flaggasverige-2.jpg
Tamas Weber (1942-)

tamas-weber-3.jpgI legionen 1958-1963

Weber är en av de mest välkända svenskar som tjänstgjort i Franska Främlingslegionen på frankrikes sida i Algeriet. Sårades 1962 (Algeriska frihetskriget 1954-1962)

Intervju i ”Vi i Vasastan” Nr: 9. 1–7 MARS 2008

”Det är inte särskilt romantiskt, det förändrar människan”
Karatemästaren Tamas Weber om tiden som stridande främlingslegionär i Algeriet.

Från legionen till Vasastan

Tamas Weber flydde från Ungern och hamnade på internat i Frankrike. Sen via främlingslegionen till fältsjukhus i Algeriet. Till sist landande världens högst graderade karatemästare i Vasastan. Och här blir han kvar.

Varför flyttade du till Sverige?
– Jag var trött på atmosfären i Frankrike och sökte jobb som karateinstruktör. Jag fick svar från Linköping och åkte dit. Men de var inte där så jag fortsatte till Stockholm. Jag mötte en fantastisk människa, Georg Irénius, som arbetade på S:t Eriks Budoklubb. Han tog hand om mig och jag började jobba där samtidigt som jag jobbade som fransklärare.
Hur var det på internatet?
– Stenhårt och alltid dålig mat. När min dotter såg bilder därifrån grät hon.
Du har ju hand om många barn på karateklubben, hur har dina erfarenheter på internatet påverkat ditt sätt att undervisa barn?
– Man talar ofta med barn som med förståndshandikappade. Jag är rak och diskuterar vad som är rätt och fel. Och ibland är jag hård med disciplinära åtgärder. Barn är självständiga varelser. De är mer individualister än kollektivister, det kollektiva är ett samhälleligt tvång. Barnen är framtiden och jag har lärt mig väldigt mycket här.
Varför började du med karate?
– Det var en tillfällighet, jag såg en uppvisning när jag var nio och snubblade på tre bröder som höll på med karate. Det fascinerade mig. Jag klättrade över en mur om kvällarna för att träna.
Hur hamnade du i främlingslegionen?
– Jag ville det. Jag blev utslängd från internatskolan och hade prövat på många förnedrande situationer. Barn utan föräldrar var bland de värst diskriminerade i samhället. Vi fick jobba hela tiden och att gå upp klockan fem för att tvätta är inget för mig. Främlingslegionen var ett äventyr. Jag flyttade till ett annat land (Algeriet) och upplevde regler med ett moraliskt och humanistiskt värde. Det var en brytning i mitt liv och en enorm sammanhållning i trycket av ett krig. Jag ville bli general men blev utsparkad på grund av mina sår.
Skottskador?
– Jag är invalidiserad av skottskador, tre i ena benet och en i höften. Jag låg på fältsjukhus i Algeriet i två och ett halvt år och hade ingen framtid fysiskt. Men jag tränade karate ändå med dräneringsflaskan fast vid benet. Smärtan kan man bemästra. Och så läste jag sju böcker om dagen och lärde mig språk på band. Att ta examen var en del av min rehabilitering.
Hur känns det att bli skjuten?
– Först är det en panikkänsla och man flyger iväg. Sen kommer chocken och man undrar om det bara är en själv som är träffad. Sen får man göra det bästa av det som finns kvar. Smärtan är värst några dagar efteråt.
Kan du beskriva hur det är att vara ute i krig?
– Här finns en avtrubbad syn på krig, att man skjuter en miljon skott med en blondin under armen och besegrar fienden, som oftast är en arab, utan problem. Det är en myt att det är lätt att bli hjälte. De andra skjuter tillbaka, det är små marginaler i krig. Sen luktar det krut och ofta fruktansvärt illa när folk ligger skadade. Det skriks, smälls, och gråts. Det är inte särskilt romantiskt, det förändrar människan.
Hur har det förändrat dig?
– Det har förändrat min syn på människans oövervinnerlighet och har gett mig större intresse för det humanistiska. Man fastnar inte så mycket vid det materiella. Det står inte på min grav att jag har tre miljoner på banken.
Har du använt karate som självförsvar?
– Ett tiotal gånger. Oftast till gagn för samhället. Bland annat avväpnade jag någon som sköt med luftgevär vid Hötorget, och jag slog ner någon som slog folk på tunnelbanan. Men aldrig med övervåld.
Du har ju hållit på med flera kampsporter, vilken rekommenderar du?
– Karate. Det finns en etik och moral bakom och en etikett som är fin där man visar respekt. Och det är väldigt allsidigt, du kan vara bra trots att du är gammal. Men det beror på ens personlighet vilken kampsport som passar bäst.
Ångrar du något i livet?
– Man kan inte säga att man ångrar något. Allt beror på omständigheterna. Men jag kanske skulle tagit en annan väg om jag gjort om livet och satsat på studier innan jag gick med i främlingslegionen.
Vad är du mest nöjd med?
– Jag har fått en familj vilket jag inte hade som barn, och många fina svenska vänner. Och många av mina elever här har blivit advokater, civilekonomer och läkare när de blivit vuxna.
Vad händer framöver?
– Min fru väntar barn, det blir ett stort projekt. Och jag har en ny bok på gång som handlar mer om Sverige än den förra. Och så jagar jag sponsorer till karatelandslaget.
Avslutningsvis, finns ”the crane” (från Karate kid) på riktigt?
– Ja, den finns på riktigt.
Är den lika effektiv som i filmen?
– Allt är effektivt om det utövas rätt.

Jacob Hellgren 08-545 870 84
jacob.hellgren@direktpress.se

BÖCKER:

/weber-2.jpgTamas Weber/Thomas Nilsson

The Song of the Desert: A Legionary's Life Story. 117 sid.
T. Weber, 1995

Finns 1 ex i The National Library of Israel, Jerusalem

 

I förordet nämner Tamas Weber en ,som jag förstår, legionskamrat vid namn Per-Olof Billing, Per "Swansson" i legionen.

tamas-weber-2.jpgtamas-weber-4.jpgKrigarens ros: Främlingslegionen från insidan.
Limhäftad. Illustrerad. 159 sid.
Sanshin 2001

Bokpresentation av Karl Melin: "Krigarens ros" är gripande berättelse som berör. Både mustigt och finstämt skildrar Tamas Weber sitt levnadsöde i efterkrigstidens Europa. Flykten från Ungern, de strikt reglerade livsvillkoren på barnhemmet i Frankrike, tillvaron i det mångfacetterade Paris och det hårda livet i Främlingslegionen med det brutala krigets verklighet av skräck, blod och död. Tamas Weber är född i Ungern 1942 men sedan många år bosatt i Sverige. Trots sina svåra krigsskador har han med okuvlig vilja lyckats bygga upp sin tillvaro på nytt. Hans militära kunskaper är välkända inom det svenska försvaret. Han är erkänd som tidigare landslagsman i karate och den högst graderade karatemästaren utanför Japan. Tamas Weber är en stor äventyrare som utvecklat sig i konsten att överleva.

Utgiven på engelska The Warrior's Rose, Cedar Hill Publishing 2004

Även som ljudbok:

Krigarens ros : Främlingslegionen från
insidan / av Tamas Weber
Inläsare: Håkan Julander, Omfång 1 CD-R (4 tim., 41 min.)
Annotation T.W., född i Ungern 1942, skildrar sitt levnadsöde i efterkrigstidens Europa. Efter flykten från hemlandet och uppväxten på barnhem i Frankrike anslöt han sig till Främlingslegionen. Den skoningslösa drillen skapade hårdföra soldater, och T. blev skickad till befrielsekriget i Algeriet där han ådrog sig svåra skador. Realistiska stridsskildringar och en initierad bild av legionärerna.
Inläst ur Sanshin, 2001. Förlaga Stockholm : Sanshin, 2001

Artikel i Expressen

A.S.A.A.L.E. Suède

Association Suédoise des Anciens de la Légion Etrangère

Främlingslegionens Kamratförening i Sverige, grundades i Stockholm 1986 av överstelöjtnant Jacques Roques och Tamas Weber. Vet inte om föreningen finns kvar. Har läst på nätet att Tamas Weber avgått som ordförande, om jag har tytt den franska texten rätt.

/flaggasverige-2.jpg
Carl Georg Teodor Westée (1798-1865)

/westee-portatt.jpgI legionen 1838-1846.

Svenskt biografiskt handlexikon /
II:709 (1906)
Carl Georg Teodor Westée, (1798–1865).
krigare. Född i Stockholm d. 12 sept. 1798.
Föräldrar: ryttmästaren Jakob Vilhelm Westée och
friherrinnan Charlotta Fredrika Åkerhielm.

Efter enskild undervisning i hemmet ingick W., femton år gammal, som volontär vid Svea artilleriregemente samt åtföljde detsamma på fälttåget till Norge 1814. Året därefter utnämndes han till fänrik vid Södermanlands regemente och förordnades till adjutant hos presidenten i krigskollegium men lämnade af ekonomiska skäl efter någon tid fäderneslandet och anställdes 1820 som simpel soldat vid Hohenloheska legionen på Korsika. Sedan han här befordrats till underlöjtnant 1823 och till löjtnant 1830, beordrades han att åtfölja den expedition, som under marskalk Maison afgick till Grekland, samt utnämndes, efter att ha blifvit naturaliserad fransman, 1838 till bataljonschef vid »légion d’étranger» i Afrika. Det skulle blifva för vidlyftigt att här uppräkna alla de träffningar och skärmytslingar, i hvilka han under sitt vistande i Alger och Oran 1838–46 deltog.
Efter marskalk Bugeauds expedition från Mostaganem till Blida 1842 föreslogs han till öfverstlöjtnant och förflyttades 1844 i denna grad till 36:e linjeregementet, som då nyss kommit öfver till Afrika. På honom berodde nu att utbilda detta för det afrikanska krigssättet, hvilket så väl lyckades, att af de två bataljoner, hvilka under elfva månader af honom anfördes, ej mindre än nio hederslegionsstjärnor förvärfvades. Efter åtta års krigstjänst, under hvilken han i fem på hvarandra följande vintrar icke legat i säng, icke ens i hus, återvände han 1846 till Frankrike och utnämndes där 1848 till öfverste för 45:e linjeregementet.
Då han kom för att emottaga detsamma, fann han det bivuakerande i en af Paris’ förstäder och fick genast med sina soldater d. 22–26 juni deltaga i de blodiga gatustrider, som kostade tiotusen människor lifvet. Efter Napoleons val till president, utnämndes W., som förut var riddare, till officer af hederslegionen. Han lyckades ej vinna statschefens och ännu mindre krigsministerns S:t Arnauds bevågenhet, hvarför ock W:s ifrågasatta utnämning till brigadgeneral uteblef. Med anledning däraf begärde han i februari 1854 sitt afsked, gjorde ett besök i fäderneslandet 1856, vistades i Nizza 1861–64, bosatte sin slutligen i Montpellier och afled där ogift d. 21 juni 1865.
Såsom en af de många, hvilka gjort det svenska namnet hedradt i utlandet, har W. här blifvit omnämnd. Han förtjänar det äfven, såsom en man af orubblig heder, ståndaktighet och dygd.

Notis i Post- och inrikes tidningar 1841-02-09

Den 1 innevarande månad: Till Riddare af Kongl. Svärds-Orden.- Bataljonschefen i Kongl. Franska Utländska Legionen, f. d. Fändriken vid Södermanlands Kongl. Regemente, Riddaren af Kongl. Franska Heders-legionen, Carl Georg Theodor Westée.

Notis i Post- och inrikes tidningar 1841-04-21

Vår landsman, Bataljons - Chefen vid utländska legionen i Fransk tjenst, Hr Westée (som för kort tid sedan i Nåder utnämdes till Riddare af Kongl. Svärds-Orden), har nu, för sina senare bedrifter i Afrika, blifvit belönt med Heders-Legions-Korset.

Notis i Post- och inrikes tidningar 1843-09-01 Sid. 1.

Expeditionssekreteraren F W. Westée, om tullfri disposition af åtskillige utaf Sökandens broder, Bataljons-Chefen i Fransysk tjenst C. G. T. Westée, från Algier hemsände, i träffningar med de Afrikanska stammarne eröfrade vapen m. m.

Notis i Post- och inrikes tidningar 1845-08-04. Sid. 2.

(Om massakern i Dahara 1845)
Frankrike. Paris den 26 Juli. (Med särskilt lägenhet.)
Den i Franska bladen så mycket och bittert omordade katastrofen i Dahara beskrifves på följande sätt i bref af en landsman, Hr Westée, som i Franska armén på det ärofullaste tjent sig upp ifrån soldat till Öfverste- Löjtnant och Riddare, och som, deltagande i expeditionen, varit ögonvittne till det han beskrifver:
Douerah den 17 Juli. Efter 6 veckors möda att afväpna Kabylerna i Ouarenseris berg, återgick Marskalk Bugeaud till Algier och skickade Chefen för sin Stab, Öfverste Pelissier, med 4 bataljoner, en sqvadron hästjägare och 2 lätta hautbitser för att afväpna Kabylema i Dahara (massa af berg, präktigt odlade, emellan Chelif-floden, Tenes och hafvet). I anseende till de talrika och rymliga grottor som naturen der bildat, ha dessa Kabyler aldrig blifvit underkufvade af Turkarne, och nu trodde de sig ha lika godt köp med oss. När armén den 17 Juni kom i midten af dessa ofantliga trädgårdar, började de att skjuta på lägret. Den 18 om morgonen gingo 2 bataljoner af 36:te Regementet (vid hvilket jag var), kavalleriet och artilleriet för att söka dem i deras hålor. En liflig muskötteri-eld, som kom från foten af ett berg, förkunnade oss, att de då dragit sig tillbaka med qvinnor och hjordar. De tvenne öppningarne blefvo strängt bevakade. Man bar tusentals faschiner och all deras mogna säd till höjden öfver den förnämsta ingången och sedan nedkastade man dessa brännbara ämnen för öppningen af grottan. Så röktes de i tvenne timmar. Hela armén kom om aftonen och bivouaquerade öfver deras hufvuden. Andra morgonen skickades Parlementärer för att bjuda dem fred. Några Kabyler gingo ut ur grottan, och sågo så väl armén, som den ofantliga mängden af brännbara ämnen samlad öfver deras hufvuden. Men de återgingo i grottan och kapitulerade icke. Rökningen begyntes ej å nyo förrän de skjutit på oss; men då börjades den med förnyad ifver och fortsattes i 12 timmar. Den 19 om morgonen, när man gick in i grottan, fann man alla qväfde; 500 lik räknades utom de som voro i de otillgängliga delarne, 150 andra lefde ännu, men dogo nästan alla. Man kan då räkna att 800 män, qvinnor och barn denna natt omkommo. Hela stammen Ouled-Rhia är förstörd; dess rika fält och trädgårdar hafva ingen ägare. Öfverste Pellisier har gjort hvad möjligt var för att förekomma denna ohygglighet."

Notis i Folkets röst 1856-07-09. Sid. 2.

För öfversten Westée. som för någon tid sedan återkommit till fäderneslandet efter att hafva länge med utmärkelse gjort fransk krigstjenst och bevistat en mängd bataljer, gaf Lifgardets till häst officerskår i förra veckan en festlig middag och i måndags var han af artilleriets officerskår inbjuden till middag å Hasselbacken.

BÖCKER:

/westee.jpgPeter von Möller (1809-1883, författare)

Anteckningar af och om öfverste C. G. T. Westée. 79 sid.
P. A. Norstedts & Söner 1873
I boken finns dels hans egna krigsminnen, på franska, och dels en kortare levnadsteckning på svenska av vännen Peter von Möller.

 

 

/flaggasverige-2.jpg
K. E. Vide

Svår att hitta uppgifter om, men han skriver mycket detaljerat om legionen, så det är möjligt att han värvade sig i slutet av 1920-talet. Troligtvis en pseudonym för Karl Einar Wide. I boken framgår det att han hade en militär bakgrund i Sverige, kanske ett offer för regementsnedläggningarna som skedde i Sverige 1927. Tillsammans med två andra svenskar. kapten Stenberg och Håkan Berg värvar han sig till "Främlingskavalleriet" Han blir hemförlovad efter en svårläkt infektion i högerhanden.

BÖCKER

vide.jpgFörlorade söner. Äventyr i främlingslegionen. 215 sid.
Wahlström & Widstrand 1933.

Baksidetext:

Denna bok har inte skrivits för att skapa någon gloria över franska främlingslegionen, men är ej heller för att fördöma det sätt, varpå Republiken utnyttjar de individer, som av äventyrslysta eller tvingade av nöden låtit enrollera sig i legionens leder. De har alla kommit dit av fri vilja. Allmänheten må sedan själv döma om verkligheten, som i varje fall inte motsvarar den gloria som, varmed romanen och filmen förgyllt legionen. De händelser, varom berättelserna handlar om, äro mycket litet romantiserade och belysa var för sig de omständigheter, som bestämma legionärernas individuella öden och den behandling den enskilde får röna. Åt läsaren själv överlämnas själv att försöka förstå de tusenden, som under tricoloren blött och stupat som verkliga hjältar – som det anstår en främlingslegionär.

”Legionärer, I ären soldater för att dö – jag ska visa eder dit, där I kunnen dö”
Marskalk Lyautey*/

*/ Louis Hubert Gonzalve Lyautey, född 17 november 1854, död 21 juli 1934, var en fransk militär. Lyautey blev officer vid kavalleriet 1875, överste 1900, brigadgeneral 1903, divisionsgeneral 1907 och marskalk av Frankrike 1921.
Lyautey tjänstgjorde huvudsakligen i kolonierna, var 1894-96 stabschef vid trupperna i Tonkin, och förde 1897-1902 befäl på Madagaskar varefter han återvände som regementschef till Frankrike.
1903-10 var Lyautey regeringskommissarie i Marocko och återställde därunder ordningen i gränsområdet mellan Marocko och Algeriet. Han var 1910-12 chef för 10:e armékåren i Rennes och 1912-25 generalresident i protektoratet Marocko, där han efter ett energiskt bekämpande av de infödda stammarna fullständigt genomförde landets anslutning till Frankrike.
December 1916- mars 1917 tillhörde Lyautey som krigsminister regeringen men tvingades på grund av meningsskiljaktigheter med socialdemokraterna och yttersta vänstern avgå och återvände till Marocko.
Lyautey var medlem av högsta krigsrådet och Franska akademien och utgav bland annat Dans le Sud de Madagascar (1903) och Lettres du Tonkin et de Madagascar (2 band, 1921).

Recension i Biblioteksbladet 1935/194

Vide, K[arl] E[inar], Förlorade söner. Äventyr i främlingslegionen. W. & W. 1933- 215 s. En blandning av icke särskilt spännande kasernskildringar från främlingslegionens förläggningar och bloddrypande stridsskildringar från fransmännens kamp mot öknens och bergens bebyggare. Den är avgjort underlägsen förra årets bok (Erik Söderqvist, Med döden för ögonen) från samma populära miljö (Bibl.-bl. 1933, s. 67). Nästa främlingslegionär!

HÄR hittar du mer litteratur som har anknytning till Franska Främlingslegionen.

 

 free web counter Counter Powered by  RedCounter
pagerank check

Flag Counter

Sidokolumnen uppdaterad 
8 juli 2016 

Välkommen till www.foreignlegion.n.nu.

framlingslegionen-sidi-bel-abbes-1950.jpg

 

 

 

Länkar

 

KÖPES!
Arne Thour:
Dånande hovar: äventyrsberättelse från Nordafrika och franska främlingslegionen.
Svenska Allmogeförlaget, Vetlanda 1943

Svenskar i legionen:

Edgar P. Andersson (Egna böcker)
Lars Jesper Benzelstierna (Kapitel i bok av Björn Axel Johansson)
Wilhelm Boberg (Egen bok)
Johan Felldihnj (Kapitel i bok av Barbro Lindqvist)
Curt Lennart Fjellström (Kapitel i bok av Henry R. Leo)
Harry Forsberg (Egna böcker)
Sven Forssell (Egen bok)
Ivor Thord Gray (Biografi av Stellan Bojerud. Biografi av Joakim Langer)
Peter Hassel (Kapitel i bok av Anders Carlén/Mattias Falk)
Knut E. Häll (Egen bok)
Gösta V. Jönsson (Egna böcker)
Bengt Korch (Egen bok)
Ivan Lönnberg (Kapitel i bok av F.U. Wrangel)
Allan Mann (I tre böcker)
Elow Nilson (Egen bok)
Torsten Nilsson (Egen bok)
Sture Ronnö (Egna böcker)
Curth Samuelsson (Egen bok)
Henning Sandell (Ingår i biografin över Martin Sandell)
Martin Sandell (Biografi av Bertil Nelsson)
Nils Gustaf Ulric von Schoultz (Biografi av Ella Pipping)
Gösta Sehler (Egen bok)
Edvard Stjernström (Egna böcker)
Erik Söderqvist (Egen bok)
Widar Swahn (Egna böcker)
Assar Tano (Egna böcker)
Tamas Weber (Egen bok + bok med Thomas Nilsson på engelska)
Carl Georg Teodor Westée (Levnadsteckning av Peter von Möller)
Karl Einar Vide (Egen bok, men troligtvis inte i legionen)

Här är närmare 150 till som jag hittat små notiser om i dagstidningar m.m.
1831-2016. Se under "Artiklar"

Andersson, Almgren, Beer, Beijerlied, Bengtsson, Benzen, Benzien, Berglund, Bergman, Blom, Blomqvist, Blondell, Bogren, Bremer, Brener Hermann dit Perres, Broling, Byman, Byström, Bäcklinder, Carlsson, Carlström, Ceckhail, Cederblad, Dahlberg, Dahlgren, Dahlström, Dennerfors, Dombrowski, Doré, Edman, Ejde, Ekberg, Ekdahl, Eklund, Ekström, Elgström, Eliasson, Ericsson, Eriksson, Erson, Evertsson, Felldihnj, Fjellström, Flygare, Ghisler, Gilleström, Granberg, Grankvist, Gredin, Gren, Griph, Grundström, Gustafsson, Göthlin, Hajdukiewicz de Pomian, Hammarström, Hansen, Hansson-Flygare, Havrell, Heitsch, Holmgren, Hållström, Höiom, Jaconelli, Johansson, Jonsson, Jäderberg, Järnström, Jönsson, Karlsson, Kennedy, Kohrtz, von Kothen, Kullin, Källander, Lagerheim, Landgren, Lidén, Lidström, von Lieven, Lill, Lindahl, Lindmark, Lindskog, Lindqvist, Ljungqvist, Lundberg, Lundquist (von Bergenheim), Lynik, Lönnberg, Mally, Meissner, Miller, Mollisson, Nilson, Nilsson, Nissels, Nordell, Nyberg, Nyman, Olofsson, Olson, Olsson, Oxenstierna af Eka och Lindö, Paganini, Persson, Peteres, Peters, Petersén, Pettersson, Pettersson-Sporre, Pihl, Prante, Reverony Saint Cyr, Robertson, Rouget de S:t Hermine, Rusén, Sandström, Schreiber, Setterberg, Sjöberg, Stenberg, Sundberg, Sundsted, Svanberg, Swedenhjelm, Svensson, Swensson, Söderlindh, Tarbit, Thomas, Thor, Thorin, Thorsen, Thulstrup-Thun, Tiira (finländare), Quensel, Wagschal, Walleen, Weinberg, Wickenberg, Widman, Wirén, Värdling, Åberg, Åslund, Örneståhl.

Legionärer med samma efternamn har bara tagits med en gång!
            
Utländska legionärer: 
Litteratur Utland.  
Artiklar & notiser Utland2

Anders Abel (Pseudonym, Norrman, bok)
Per Edvin "Sahara" Andersson (Finländare. Bok på finska)
Svend Aage Andersen (Dansk. Notis)
Henrik A. Angell
(Norrman. Böcker på norska)
Jani Anttola (Finländare. Bok på finska)
Anton (Dansk. Bok på danska av Sjak Svendstorp)
Bernt Balchen (Norsk-Amerikan. Egen bok på norska)
Ole Baltzersen/Christian Ebbesen (Dansk. Böcker på danska)
J. G. Becher (Dansk. Notis)
Ragnar Benediktson (Dansk. Kapitel i bok av Tove Nielsen)
O. Berg (Dansk. Notis)
Oswald Bjerring (Dansk officer. Notis)
Reino "Cognac" Björkqvist (Finländare. Bok på finska)
Donald Bonnevie (Norrman. Notis)
Jan Peter Brettschneider (Dansk. Egen bok på danska)
Daniel Bruun (Dansk. Egen bok på danska)
Svend R. Christensen (Dansk. Egen bok)
Aage Eberhardt Christoffersen (Dansk. Notis)
Wagn S. Dantoft (Dansk. Egen bok på danska)
Erik Henry Dederding (Dansk officer. Notis)
Niels C.C.E. Dehn (Dansk. Notis)
Knud Henry Devantier (Dansk. Notis)
Adolph Wilhelm Dinesen (Egen bok på danska)
Ole A. Dovre (Norrman. Bok på norska)
Hjalmar Eidsaa (Norrman, Artikelserie i Lektyr)
Carl Engholm (Dansk. Egen bok på danska)
Wolfgang Fischer (Tysk/Norrman. Egen bok på norska)
Christian Fjerdingstad (Egen bok på franska)
Ove Frohn (Dansk. Bok av Aage Krarup Nielsen)
Carl Freundt (Dansk?. Artiklar)
Flemming Garde Jørgensen (Dansk. Artiklar och notiser)
Friedrich Glauser (Schweizare. Egen bok)
Sigurd Gotaas (Norrman. Nämnd i bok norska)
Sven Grøntved (Dansk. Artikel)
Kenneth Gudmundsen (Norrman. Artikel)
Arvid Gulbæk Obolensky (Norrman. Biografi på norska av Jan Bjørkelund)
Hans Habe (Ungersk/Österrikare. Egen bok)
Torben Hage (Dansk. Notiser)
Laurits Christian Hagemann Andersen (Dansk. Notis)
Arvid Hansen (Dansk. Två böcker på danska)
Brian Hansen (Dansk TV-Dokumentär. Notis)
Bruno Søndberg Hansen (Dansk. Artikel)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Jack Hansen (Dansk. Egen bok på danska och svenska)
Jakob Birger Hansen (Dansk. Bok på danska av Peter Ernstved Rasmussen)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Kent Hansen (Dansk. Bok på danska)
Birger Hansted (Dansk. Notis)
John Harvey (Engelsman. Egen bok)
Wilhelm Heinemann (Norrman. Artikel)
Thomas Heinrich (Dansk?. Notis)
Jesper Hirtsgaard (Dansk. Bok på danska)
Gotfred Anton Hoffmann (Dansk. Godefroy Antoine Hoffmann, e-bok på danska)
Henrik Hovland (Norrman. Böcker på norska)
Peter Hovmand (Dansk. Två böcker på danska)
Hans Christian Hoyer (Dansk. Notis)
M. Højby (Dansk. Notis)
Anders Høst (Dansk. Notis)
Arne Jensen (Dansk. Egen bok på danska)
Emil Jensen (Dansk. Notis)
Hans Christian Marius Jensen ”Marokko Jensen” (Dansk. Notis)
Jens Jensen (Dansk, Artikel)
Orla Westy Jensen (Dansk. Notis)
Julius Johannesen (Norrman. Artikel)
Oscar ”Fesa” Johansen (Norrman. Artikel)
Niels Olaf Uldall Juhl (Dansk. Notis)
Felix Jungell (Finlandssvensk. Egen bok)
Aarne Edward Juutilainen "Marokon Kauhu" (Finländare. Bok på finska)
Ernst Jünger (Tysk. Omtalad i bok av Florian Illies)
Lauri Johannes Järvinen (Finländare. Bok på finska)
Olav Jøntvedt (Norrman. I bok om Waffen-SS)
Elith Alfred Jørgensen (Dansk, Bok på nätet)
Maximilian Kirsch (Tysk. Bok Av Hans Paasche)
Kai Kiær-Andersen (Dansk. Bok på danska)
Bertel Kurtén (Finlandssvensk. Egen bok)
Petter Kristian Kyvik (Norrman. Notis)
Brian Lange (Dansk. Egen bok på danska)
Georg de Lange (Norrman. Notiser)
Pierre-Oliver Lapie (Fransman. Kapitel i bok, på norska av Steinar Brauteset)
Christian Alfred Larsen (´Dansk. Egen bok)
Svend Børge Larsen "Rav-Larsen" (Dansk. Artikel)
Harry Lehtonen (Finländare. Bok på finska)
Lorenzen (Dansk. Notis)
Carl Lysdahl (Dansk. Notis)
Albert Læssøe (Dansk Artiklar)
Chris Madsen (Dansk/Amerikan. Böcker på danska och engelska)
Frederic Martyn (Engelsman. Kapitel i bok)
William Mitchell (Canadier/dansk. Artikel)
Carl Louis Mogensen (Dansk. Bok på danska av Dines Bogø)
Johannes Jessen Møller (Dansk. Notis)
Ole Nielsen (Dansk. Radioprogram. Danmarks Radio. Artikel)
Anders Jøker Nissen og Peter H. Andersen (Danskar. Bok på danska av Hanne Mølby Henriksen)
Kjell Nyegaard (Norrman. Notis)
Hans Olsen (Dansk. Notis)
Øystein Paulsen (Norrman. Egen bok på norska)
C. E. v. Penich (Dansk. Notis)
Hans Henrik Pingel (Dansk. Artikel)
Prins Aage (Dansk. Egen bok)
Hans Christian Rasmussen (Dansk. Notis, släktsida)
Arthur Ernst Roepstorff Lohse  (Dansk. Notis)
Erwin Rosen (Tysk/Amerikan. Egen bok)
Artur Rosenhem (Österrikare. Egen bok)
Jaakko Sarlin-Lappeteläinen
Johan Frederik Christian ”Fritz” Schultz (Dansk. Notis)
Carl Anton Sciawitsky Dalberg (Dansk. Artikel)
Christian Selchau-Hansen (Dansk. Notis)
Simo Simola (Finländare. Bok på finska)
August Smeby (Norrman. Artikel)
Richard Stang (Norrman. Notis)
Charles Stoeng (Norrman. Notis)
Niels Andreas Stæhr (Dansk. Notis)
Hans Svendsen +? Olsen (Danskar. Notis)
C. Søltoft (Dansk. Artikel)
Carl Sørensen (Dansk. Bok och Notis)
Eli Anders Sørensen (Dansk. Notis)
Yrjö Toivonen (Finländare. Bok på finska)
John Townsend (Egen bok på engelska)
Susan Travers (Engelska. Egen bok)
Percival Christopher Wren (Engelsman. Egen böcker)

M.fl.

Övriga författare som i böcker eller tidskrifter skriver något om legionen, både fakta och fiktion.
Douglas Boyd
Theodor Broch
Gunnar Cederschiöld
Hugh Clevely
Alain Demouzon
Walt Disney (Musse Pigg)
Eskil Edén

Lars Ericson Wolke 
Nils Fabiansson
Ingvar Flink
Rosita Forbes
Kjell Fridh
Kelman Frost
Jacqueline A. Granström
Jan Guillou
Rolf Gustafsson (GURR)

Ebbe Gyllenstierna
Lars Gyllenhaal
Richard Halliburton
Maths Holmström
Bertil Hult
Kurt Håkanson
Per Iko
Göthe Jansson
Björn Axel Johansson
William Earl Johns
Axel Kerfve
John Knittel
Nils Källkvist
Anna Levertin

Mari Lindberg
Frode Lindgjerdet

F. W. Mader
A.E.W. Mason
Gösta Moberg
Ture Nerman (Dikt)
Jörgen Nielsen
Tomas Nilson
Janne Olsson
Thorsten Orre
Bo Pellnäs
Jenö̋ Rejtö̋
Kaj Renertz
John Robb
Torsten Scheutz
Birgit TH Sparre (Novell i månadstidskrift)
Louis Sparre
Lina Sturfelt
Mikaela Sundberg
Arne Thour
Hugo Wachtmeister (Kapitel i bok)
Francis Arthur Waterhouse
Jacqueline Vennström
Lennart Westberg
C.N & A.M. Williamson
Norman Worker (Fantomen)
F.U. Wrangel
Torsten Örn

/sture-ronno-holland.jpg
Litteraturlista uppdaterad 
11 januari 2016 
September 22, 2016: Books in English

Fakta och fiktion på svenska som helt eller delvis berör Franska främlingslegionen.
Utförligare information om böckerna finns inne på sidorna.

1800-talet

Peter von Möller (1809-1883):
Anteckningar af och om öfverste C. G. T. Westée.
P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1873.
I boken finns dels hans egna krigsminnen, på franska, och dels en kortare levnadsteckning på svenska av vännen Peter von Möller.

Sir John Hay Drummond Hay (1816 -1893)
*Teckningar af Barbariet och mohrerne. Jemte ett tillägg: En soldats öden i Afrika.
Barn och ungdom. L. J. Hierta (1850)
Tillägget är en sann tilldragelse gjord öfver lifvet i Fransyska Främlingslegionen i Algerien enligt notis i  Aftonbladet 1852-12-22

1900-1920

Edvard Roland Stjernström (1863-1925):
I franska främlingslegionen I-II. Minnen af en svensk legionär.
C & E Gernandts förlag 1901/Wahlström & Widstrand 1903.
Bagateller och paralleller. Biobilder från Paris och annorstädes.
Framtiden 1916

Felix Jungell (1869-1930):
*Färder och irrfärder. Minnen från ett äfventyrarlif.
Helsingfors 1909.
(Kan innehålla kapitel om legionen på Madagaskar under 1890-talet)

Gunnar Cederschiöld (1887-1949):
Krig och hem. Karaktärer, interiörer och äventyr från Frankrike och England.
C. W. K. Gleerups förlag, 1916.

Hans Paasche (1881-1920):
Legionären Kirsch. Huru en tysk-afrikan tog sig till fronten. (Fremdenlegionär Kirsch - Eine abenteuerliche Fahrt von Kamerun in die deutschen Schützengräben in den Kriegsjahren 1914/15. 1916)
Hugo Gebers Förlag 1916

Erwin Rosen (1876-1923):
I franska främlingslegionen. Minnen och intryck. (In der Fremdenlegion Erinnerungen und Eindrücke. R. Lutz 1909)
Wahlström & Widstrand, *1915, *1916.
Bokförlaget Ardor 1936

Anna Levertin (1869-1960):
*På nära håll. Minnen från det stridande Frankrike.
P. A. Norstedt & Söners Förlag. 1917.

Elow Nilson (1894-1916):
Ur en stupads dagbok: Svenska hjältar vid fronten.
Åhlén & Åkerlund 1917 (Ny upplaga, se 2014)

Hugo Wachtmeister (1867-1940):
*På jakt efter solen. Reseminnen.
Alb. Bonniers Boktryckeri, 1917.

1921-1940

Torsten Nilsson (F. c:a 1890):
Främlingslegionär i tre och ett halvt år.
Förlagsaktiebolaget Västra Sverige, Göteborg 1922

Thorsten Orre (1889-1975):
*Skisser från öknen.
Wahlström & Widstrand 1922.
*Strövtåg i hjärtat av Sahara. Nya skisser från öknen.
Wahlström & Widstrand 1924
*Ingen mans land - strövtåg och rövarjakter i Sahara.
Wahlström & Widstrand 1926
Thorsten Orre tillhörde franska armén, men lite om legionen finns i boken från 1926.

F.U. Wrangel (1853-1929):
*Minnen från konstnärskretsarna och författarvärlden.
Norstedts. 1925

Maths Holmström (1879-1947):
Det kalla landet med den heta solen. Minnen från Marocko.
Åhlén & Åkerlund 1926.

Percival Christopher Wren (1875–1941):
*BEAU GESTE eller "Blå vattnets" mystiska försvinnande. (Beau Geste 1924)
Bonniers, 1926. (Pistolserien)
*Sir Montagues frestelse. (The wages of virtue 1916)
Wahlström & Widstrand. 1926. (W. & W:s stjärnbok.)
Ökenfortets hemlighet. Öden i främlingslegionen. (Beau Geste 1924)
Allhem 1937, 1939

Frederic Martyn:
*Berättelser ur Äventyrens Värld.
Holmquists Boktryckeris Förlag, 1927.
Kapitel: F. Martyn "Franska främlingslegionen"

Gösta Moberg (1894-1975):
Rädslans land. Sexton tusen kilometer genom Sahara och Sudan.
Bonniers 1927

Bertel Kurtén:
Fem år i främlingslegionen.
Gebers 1928.

Widar Swahn (1897-1975):
Marschera eller dö. En svensk i franska främlingslegionen.
Wahlström & Widstrand 1928, Lindqvist 1941, 1946.

John Harvey (1900-?):
*Med främlingslegionen i Syrien. Översättning av Helge Dahl. (With the Foreign Legion in Syria 1928)
Ahlström & Nordberg 1931
Under Pseudonymen, Ex-legionär 1384: *Arabpatrullen. (The Arab patrol 1935)
Skoglunds Förlag 1936

Bertil Hult:
*Genom äventyrens land. Ensam över Saharas öknar på motorcykel.
A. Bonniers. 1931.

John Knittel (1891-1970)
Abd-El Kader. Roman från de marockanska bergen. (Midnight People 1930)
Lars Hökerbergs Förlag 1932.

Erik Söderqvist (XXXX-1929):
Med döden för ögonen. En svensks upplevelser i franska främlingslegionen.
Hökerbergs 1932. Biblioteksbok!

Edgar P. Andersson (1895-1990):
40° resfeber. Äventyr i krig och fred bland svarta och vita.
Bonniers 1933, 1938
Fångar i öknens inferno. Ett år i främlingslegionens straffängelse.
Bonniers 1934

Aage Krarup Nielsen (1891-1972):
Helvetet bortom havet. (Helvedet hinsides havet 1933)
Bonniers *1933, 1942.

Francis Arthur Waterhouse:
Öknens legion. Kärlek och äventyr. (Oasis 1932)
Fahlcrantz, *1933. Wahlströms 1946.

K. E. Vide:
Förlorade söner. Äventyr i främlingslegionen.
Wahlström & Widstrand 1933.

Richard Halliburton (1900-1939):
Den flygande mattan. (The Flying Carpet 1932)
Holger Schildts Förlag Stockholm 1934.

John Knittel
*Två och en tredje. (The Commander 1933)
Lars Hökerbergs Bokförlag 1934.

Rosita Forbes
*Kvinnor som kallas vilda. (Women called wild 1935)
Fahlcrantz bokförlag 1935.

Axel Kerfve (1863–1938)
I främlingslegionens våld. En svensk pojkes äventyr i främlingslegionen.
B. Wahlström. 1936.
Flykten från främlingslegionen.
B. Wahlström. 1942

Prins Aage (1887-1940):
Legionär. Öden i främlingslegionen. (Legionær, Skæbner i Fremmedlegionen 1936)
Söderström & Co Helsingfors 1937
*Wahlström & Widstrand 1937

C.N & A.M. Williamson:
Legionsoldaten. Ökenroman. Serie: Blå biblioteket. (A Soldier of the Legion 1914)
Wahlströms Bokförlag 1938

A. E. W. Mason:
Flyktingen. Saxon & Lindström 1939. (The Truants 1904)

Wilhelm Boberg:
Legionären: Skildring av en svensk, som hemkommit från Franska främlingslegionen efter 6 års tjänst.
Södertälje tryckcentral, 1939. Kopia från Uppsala universitetsbibliotek.

Gösta V. Jönsson (1907-2003):
Fem år under främlingslegionens fana.
Författarens Förlag, Lund 1939.

1941-1960

Jenö̋ Rejtö̋ (1905-1943)
Legionärens brud. Nr 44.
Göteborg : Romanförlaget 1941

Theodor Broch (1904-1998)
Fjällen väntar. (Narvik 1940)
Bonniers 1943

Sture Ronnö (1913-1995):
Vi som intog Narvik. En svensk främlingslegionärs verklighetsskildring.
Tidens Förlag 1941
Gavs ut i ny upplagor 1971 och *1972 av Bokförlaget Stinget.
Har dessutom översatts till norska och holländska.
Sidenhandlarens dotter.
Fahlcrantz & Gumælius, Helsingfors 1945

Widar Swahn (1897-1975)
Med döden för ögonen. En svensks upplevelser i franska främlingslegionen.
A.-B. Lindqvists Förlag. *1942, 1944. 1946.

Svend R. Christensen (1909-1991)
Sahara-Narvik-Brest. Till svenska av Nils Jacobsson. (Sahara-Narvik-Brest, Westermann 1942)
Gebers 1942

Arne Thour:
*Dånande hovar: äventyrsberättelse från Nordafrika och franska främlingslegionen.
Svenska Allmogeförlaget, Vetlanda 1943

Kaj Renertz:
Flykten från främlingslegionen. Detektivmagasinet, N.r 29.
Romanförlaget i Göteborg 1943

Gösta Sehler:
Äventyr i franska kolonier. En svensk i franska främlingslegionen.
Kooperativa Förbundets Förlag 1946.

Harry Forsberg (1915-1992)
Kamrat med 52 nationer.
Hökerbergs 1946.
Jag var främlingslegionär.
FIB 1953.

Sven Forssell (1914-1962)
Syrsorna i St. Florentine. Noveller.
Bonniers 1948

Gösta V. Jönsson (1907-2003)
Fem års tjänst i franska främlingslegionen.
Författarens Förlag, Falsterbo 1942. Finja 1959. *Vekerum 1975
(Se även bok från 1939)

Torsten Scheutz:
Legionär 1751.
Rabén & Sjögren 1951

Kurt Håkanson (1911-?)
Gul soldat ser rött.
bl. a. med foton av främlingslegionärer.
Hörsta Förlag 1952.

Gösta Moberg (1894-1975)
Främlingslegionen och dess land.
LTs förlag 1952
(Översatt till franska: La légion étrangère et son pays d'élection, 1956)

Bengt Korch (1922-1995)
Skjuta eller dö. Med Franska Främlingslegionen i Afrika och Indokina.
Saxon & Lindström 1954.
En ovanlig nyutgåva gavs ut av Militära Mediaklubben u.å. (1990-tal?)

Jack Hansen:
Helvetet tur och retur. Som legionär i Indokina. (Helvede tur-retur. Legionær i Indokina. Vendelkærs forlag 1954)
Gothia 1955

William Earl Johns:
Biggles i Främlingslegionen. (Biggles Foreign Legionnaire 1954)
Wahlström *1955, *1964, 1980

Hugh Clevely:
*Rymlingen från Främlingslegionen. Sexton Blake Magasinet Nr 142.
Göteborg 1956.

*F. W. Mader:
Die Fremdenlegionär.
Stockholm 1958. Använd som textbok i svenska skolor. Med tysk-svensk ordlista.

John Robb:
Fångar i Öknen.
B. Wahlströms Bokförlag 1960

1961-1980

Eskil Edén (1886-1958)           
Ryttaren i Sahara. Häftad. 192 sid.
Harriers Bokförlag 1961

Ella Pipping (1897-1998)
En orons legionär, Nils Gustaf von Schoultz 1807-1838.
Schildts Förlag 1967.

Assar Tano (1908-2004)
Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944.
Artikel: Främlingslegionen i Norge. Sid. 126-163.
Tornedalica nr 12 1971 Luleå

Kelman Frost:
*Flykten genom öknen. (Stallion in the desert 1966)
Wahlströms Juryböcker nr 52. 1972.

Hans Habe (1911-1977)
Om ock tusen falla. (Ob Tausend fallen 1941)
Tidens *1941, *1944. Berghs 1975

Bertil Nelsson (1927-)
Breven från Tonkin. En svensk främlingslegionär i Vietnam.
Norstedts 1976.
Gavs också ut av Historiska Media 1998 med titeln: Breven från Tonkin. En svensk främlingslegionär i Indokina.
Denna upplaga har kompletterats med ett aktuellt reportage i Martin Sandells fotspår.

Alain Demouzon:
*Spader dam. (Le premier né d'Égypte 1976)
Forum 1979

Kjell Fridh:
Soldat utan land. Boken om Främlingslegionen. Wahlströms Juryböcker Nr: 84.
B Wahlströms.1979.

Jörgen Nielsen (1909-1983)
*På moped genom Europa, Sahara och Afrikas djungel.
Författares Bokmaskin 1980

1981-2000

Leo Kessler (Charles Whiting)
*
De fördömdas legion
Victory 302.
Wennerbergs förlag 1982.

Assar Tano (1908-2004)
Några glimtar från vinterkriget 1939-40 och beredskapsåren 1940-45
Ingår i: Det brinner hos grannen.
Fören. Haparandapojkarna 1982

Knut E. Häll (1914-2000)
Soldaten som inte kunde dö. Svensk äventyrare i Främlingslegionen.
LTs Förlag 1987

Douglas Boyd:
*Örnen och ormen. (The eagle and the snake. Warner 1992)
Bra Böcker 1995.

Artur Rosenhem:
*Arturs dokument. En autentisk roman.
Kunskapsföretaget 1995

Tamas Weber/Thomas Nilsson
*The Song of the Desert: A Legionary's Life Story. 117 sid.
T. Weber, 1995

2001-2016

Susan Travers:
*Ensam kvinna i främlingslegionen. En sann historia. (Tomorrow to Be Brave 2000)
Forum 2001

Barbro Lindqvist:
Norrländsk legionär - påvlig riddare, Jean de Felldihnj. Sid. 49-66 i
Släktforskarnas årsbok, Sveriges släktforskarförbund 2001.

Tamas Weber (1942-)
Krigarens ros: Främlingslegionen från insidan.
Sanshin 2001

Henry R Leo:
*Inte bara kristallkronor.
Förlags AB Gondolin 2002

Lina Sturfelt:
*Forskningsfronten flyttas fram: utbildningskultur och maktkultur.
(Vår man i kulregnet - Elow Nilson)
HLF Förlag 2003
*Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld.
(Picknick i kulregnet med Elow Nilson)
Sekel Bokförlag/Isell & Jinert 2008

Curth Samuelsson:
De sålde sitt liv.
Lumio förlag & skrivbyrå, 2004

Lars Gyllenhaal / Lennart Westberg:
*Svenskar i krig 1914-1945.
Historiska Media. Lund, 2004.

Björn Axel Johansson:
De första fotograferna.
Historiska Media 2005

Stellan Bojerud:
*Ivor Thord-Gray: soldat under 13 fanor.
Sivart Förlag 2008

Joakim Langer
*Mannen som hittade Tarzan. (Ivor Thord-Gray)
Sivart Förlag 2008

Jan Guillou:
Men inte om det gäller din dotter.
Piratförlaget 2008

Friedrich Glauser:
*Feberkurva. (Die Fieberkurve, Zürich 1938)
Ersatz Bokförlag 2009

Börje Lundberg:
*Alf Robertson - Jag lämnade mitt hjärta i Göteborg.
Reverb Förlag 2009

Assar Tano (1908-2004)
En Tornedaling i främlingslegionen 1929-1945.
Legio Patria Nostra
AB Assars 2010

Mari Lindberg:
*Ringar av gräs.
Vulkan 2011

Anders Carlén/Mattias Falk
*Svenskar i strid – Veteranernas Historier 1943 – 2011.
Bonniers 2012

Janne Olsson:
*Seth legionären. Kriminella episoder.
Sivart Förlag 2013

Nils Fabiansson
*Historien om Västfronten: i spåren av första världskriget.
Norstedt 2014

Jacqueline A. Granström:
*Escape from the Legion. (About Tom, a Swedish legionnaire in 1970s.)
Publisher Strategic Book Publishing & Rights Agency (SBPRA) 2014

Frode Lindgjerdet 
*Kampen om Narvik 1940.
Tyska alpjägare, franska främlingslegionen och den svenska järnmalmen.
Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2014

Elow Nilson
*Svensk frivillig vid Verdun 1916: Stred och dog i Frankrike.
Stockholm : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2014

Sören Björklund
*Ivan Lönnberg: konstnären som stupade i första världskriget
Carlsson 2015

Lars Gyllenhaal/Lennart Westberg
*Svenskar i krig 1945-2015
Historiska Media 2015

Simpson, Howard R.
*Främlinglegionens elit. Fallskärmsjägarna. Från Vietnam till Bosnien
Svenskt Militärhistoriskt bibliotek, 2015

Martin Windrow
*Marschera eller dö! den sanna historien om franska Främlingslegionen.                             
Stockholm : Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2016

Böcker markerade med * saknas i min samling!

Danska böcker:

1800-talet

Adolph Wilhelm Dinesen (1807-1876)
Abd-el-kader og Forholdene mellem Franskmænd og Arabere i det nordlige Afrika.
C.A. Reitzel, København 1840.
Ny udgave: Forlaget Vandkunsten, København 2006

Daniel Bruun (1856-1931):
Algier og Sahara. Billeder fra nomade- og krigerlivet.
Kjøbenhavn Gyldendal 1893

1900-1950

Erwin Rosen (1876-1923):
I den franske Fremmedlegion
Harck 1916

Harald Nielsen (1879-1957):
Danske Soldaterbreve.
Gyldendalske Boghandel 1917

Hans Paasche (1881-1920) /Thorkil Barfod:
Fremmedlegionær Kirsch:
En eventyrlig Rejse fra Kamerun til de tyske Skyttegrave i Krigsaaret 1914-15
København : Nordiske Forfatteres Forlag, 1917

I A R Wylie; Agnete Greibe
Fata Morgana : en Roman fra Fremmedlegionen
Gyldendal, 1925

Tinsoldaten (C.W.D. Blankensteiner)
I Fremmedlegionens Fodspor.
V. Pios Boghandel København 1926

Prins Aage (1887-1940):
Tre aars kampe i fremmedlegionen.
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag 1927.

Legionær - Skæbner i Fremmedlegionen
Berlingske Forlag 1936.

Ernst Löhndorff
Afrika græder
Jespersen og Pio 1930

Aksel L Jensen
To Aar i Fremmedlegionen og Flugten derfra:
en gribende skildring om livet, som det leves i fransk Marokko
Aarhus, 1932 (8 sider)

G. Nielsen
5 Aar i den franske Fremmedlegion i Marokko. (Kun 8 sid.)
1932

Aage Krarup Nielsen (1891-1972):
Helvedet hinsides havet. En straffefanges optegnelser fra Guyana
Gyldendal 1933, 1937, 1944, 1949.

Svend R. Christensen (1909-1991):
Sahara - Narvik - Brest
Westermann 1942, Stjernebøgerne, 1964

Hans Habe (1911-1977):
Falde Tusinde ved din Side
Povl Branners Forlag 1945

1951-2000

La grenade : Petit kepi blanc :
Medlemsblad for Foreningen af tidligere fremmedlegionærer i Danmark
1952-54?

Jack Hansen
Helvede tur-retur. Legionær i Indokina.
Vendelkær 1954. Sfv 1966

W.E. Johns
Biggles i Fremmedlegionen.
Grafisk Forlag 1955

Aage Erhard Hansen
Og månen lyste.
Hagerup 1957

Wagn S. Dantoft
Fremmedlegionær 75496.
Hasselbalch 1961

Alice Foxvig
Du min søn.
Spektrum 1964

Ole Baltzersen
Soldater uden fædreland.
Vinten 1966.

Arvid Hansen
Vietnams blodige maske.
Ampel, 1970

Legionæren.
Bogan 1978

Edgar Rice Burroughs
Tarzan og "Fremmedlegionen"
Williams, 1974.

Christian Ebbesen/Ole Baltzersen
Fremmedlegionen - den spændende og sandfærdige beretning om verdens skrappeste kampenhed.
Samleren 1976, Bogan 1997, Peter Asschenfeldts nye Forlag 1998

Kai Kiær-Andersen (1886-1984):
En dansk fremmedlegionærs oplevelser 1911-1920.
Udgivet og kommenteret af Johs. Nielsen og Kjeld Birket-Smith.
Odense Universitetsforlag 1985

Dorte Marie Lunn Bredsdorff
Fremmedlegionen idag: har den en fremtid? 22 sid
1985

Svend R. Christensen (1909-1991):
Hvilken smuk morgen: noveller fra fremmedlegionen.
Ørnen 1991

Carl Engholm (1913-2003):
Fremmedlegionær og dansk oberst - Carl Engholms erindringer i krig og fred 1913-1979.
Dansk Historisk Håndbogsforlag 1996

Peter Hovmand (1974-):
Til det yderste - rekrut i Fremmedlegionen.
Aschehoug 1998

Jan René Westh
Danske frivillige i Frankrig 1914-1918.
Ordenhistorisk Forlag 1998

Tove Nielsen (1941-2009):
Frygt og Mod. - kæmp eller giv op - Interviews med 10 mænd om skelsættende begivenheder i deres liv.
Forlaget Prudentia 1999

2000-2016

PeterHovmand
Hen over jorden.
Aschehoug, 2000

Susan Travers
Mit liv i fremmedlegionen.
Lademann 2001, 2002

Sjak Svendstorp
Bag fjendens linier: fire år i fremmedlegionen.
MeMeMedia 2002, 2007

Jan Peter Brettschneider (1966 -)/Jens Vilstrup
Bodyguard - om forfatterens liv ved Fremmedlegionen og som bodyguard for Popgruppen Aqua.
People´s Press 2003, 2006

Leif Rudi Ernst
Skurk i Danmark. Helt i Amerika, Marshal Chris Madsens skjulte fortid.
Eget forlag v/ Poul Straarup 2003

Peter Hovmand (1974-):
Soldatens dans. Filosofisk roman.
Forum 2003

Dines Bogø
Likvidering eller selvmord? - Carl Louis Mogensen 1895-1946.
Forlag Din Bog 2004

Bo Nake
Springtur til Afrika - Ernst Jüngers: 'Afrikanische Spiele'
Plys 18. Årbog for børne- og ungdomslitteratur.
Plys 2004

David Jordan
Fremmedlegionen. Fra 1831 til i dag.
Aschehoug, 2005.

Tony Sloane
Soldat i fremmedlegionen. En sand beretning fra den franske Fremmedlegion.
Schønberg, 2005

Arne Jensen
Landsknægt i Légion Étrangère - Fem år i Fremmedlegionen.
Ådalen 2006

Peter Ernstved Rasmussen
Soldat for Danmark - Oversergent Jakob Birger Hansen.
Aschehoug 2006, 2007

Kent Hansen (1973-):
En legionærs bekendelser.
TV2 2008

Brian Lange (1964)/Kasper Søegaard
Legionæren - dansker i Fremmedlegionen gennem 15 år.
Radius 2008

Anne Lützhöft
Barndommens åg - Légion étrangère.
Mellemgaard 2010

Holger V Müller
Dagbog fra en menig soldat i Fremmedlegionen 1898-1901
Sidelinjen, 2011

Thomas Clemen
Langs smertegrænsen
Modtryk 2012

Hanne Mølby Henriksen
De danske legionærer. Ære og troskab i Fremmedlegionen.
Gyldendal 2013

Godefroy Antoine Hoffmann
Med Fremmedlegionen i Verdenskrigen. En dansk soldats dagbog fra hans deltagelse i Første Verdenskrig på fransk side.
ArtPeople/Berlingske 2014

Jesper Hirtsgaard
Rekrut i den franske fremmedlegion
Books on Demand 2015

Morten Bang Larsen & Rene Larsen
En lillefinger for Frankrig
Books on demand 2015

Norska Böcker:

1831-1940

Carl Johan Anker
Nordmænd i udenlandske Krige efter 1814. 1
Kristiania : Steen, 1888
Nordmænd i udenlandske Krige efter 1814. Række 2
Kristiania : Steen, 1889

A.E.W. Mason
Rømlingerne
Christiania, 1905

Freddy Bernhoft
Fata morgana: oplevelser i den franske fremmedlegion.
Kristiania, 1911

Livet i Dødsbataljonen
Nasjonalforlaget. Oslo 1934.
Fremmedlegionen i Nord-Afrika?

Kooperatøren, Desember 1942
Av innhaldet: Et juletokt med fremmedlegionen av Freddy Bernhoft.

Henrik Angell (1861-1922):
For Frankrigs ret og ære. Fra den franske front.
Kristiania (1918)

Frankrikes søner i vaapn og strid.
Aschehoug 1918.

Nordmænd i Fremmedlegionen. Vol. 11, sid 304-306.
Nordmanns-forbundets tidsskrift. 1914-18.

Aage Krarup Nielsen (1891-1972):
Helvetet hinsides havet : en straffanges opptegnelser fra Guyana
Oslo : Gyldendal, 1939

1941-2016

Theodor Broch (1904-1998):
Fjellene venter. (Narvik 1940)
Gyldendal 1946

Ole A. Dovre
Det hendte i Marokko : en nordmanns opplevelser i fremmedlegionen.
Oslo : Hȧndverkstrykkeriet 1945.

John Robb
Desertørene fra fremmedlegionen
Oslo : Romanforlaget 1952

Ensio Tiira
Døden følger flåten.
Stavanger : Stabenfeldt, 1954

Bernt Balchen
Kom nord med meg.  Självbiografi.
Oslo. Gyldendal 1958

Wolfgang Fischer
...så lang du kan gå.
For død, djevul og Tricoloren
Nasionalforlaget 1960

Jack Hansen
Helvete tur-retur : legionær i Vietnam
Oslo : Scala, 1966

Øystein Molstad-Andresen
Turbillett til helvete.
Gyldendal, 1974

Jan Bjørkelund
Legionen er vårt fedreland. En norsk fremmedlegionærs beretning.
Huitfeldt 1981

Steinar Brauteset
I kamp om Narvik 1940
J. W. Cappelens Forlag A.S. 1987

Henrik Hovland
Hvit mann-noveller
Cappelen 1989

Øystein Paulsen
Fremmedlegionen. Mine fem år som legionær.
Orion 1996

Roy Andersen
Henrik Angell - en nordmann på tvers.
Aschehoug og Forum 2000

Henrik Hovland
Amputasjon
Cappelen 2001

Karl Jakob Skarstein
Under fremmede flagg
Forsvarsmuseets småskrift nr 30
Forsvarsmuseet-Oslo 2002

Elisabeth Nord
Min bror: Fremmedlegionen - drøm og brutal virkelighet.
Schibsted 2008

Geir Brenden/Tommy Natedal/Knut Flovik Thoresen
Norske offiserer i Waffen-SS (Olav Jøntvedt)
Historie & kultur 2012

Frode Lindgjerdet
Militære Operasjoner; Kampen om Narvik 1940.
Ares Forlag 2013

Nik Brandal, Eirik Brazier, Ola Teige
De ukjente krigerne. Nordmenn i første verdenskrig.
Humanist Forlag 2014

ENGLISH

Biographies, autobiographies, novels and other books containing something about FFL

Updated 5/3, 2016: New books

1831-1900

Clemens Lamping, François Antoine Alby
The French in Algiers: I. The Soldier of the Foreign Legion
Wiley & Putnam 1845.

New editions:
The French in Algiers The Soldier of the Foreign Legion +The Prisoners of Abd-El-Kader,
Translated from the German and French By Lady Duff Gordon.
John Murray 1855
Leonaur Ltd 2011
Forgotten Books, 2013.

Ouida. Marie-Louise de la Ramée (1839-1908)
Under Two Flags.
Philadelphia, J.B. Lippincott & Co., 1867.
Film versions 1912, 1916, 1922 and 1936.

Caroline Elizabeth Sarah Norton (1808-1877):
Bingen on the Rhine/tonkin-1885.jpg
Porter & Coates, Philadelphia 1883

Capitaine Blanc
Légion étrangère
Paris Téqui 1890
(Foreign Legion, by Capitaine Blanc.
The Nafziger Collection, Inc. 2011)

James O'Neill (1860-xxxx)
Garrison Tales from Tonquin:
An American's Stories of the French Foreign Legion in Vietnam in the 1890s.
Copeland & Day 1895, Louisiana State University Press 2006

Richard Harding Davis (1864-1916):
Soldiers of Fortune
Charles Scribner’s Sons, NY 1897

1901-1910

A.E.W. Mason (1865-1948):
The Truants
Hodder & Stoughton 1904

John Patrick Le Poer
A Modern Legionary
Methuen & Company 1904, Nabu Press 2010

G. A. Mannington
Soldier of the Legion
John Murray 1907

Erwin Rosen (1876-1923):
In the Foreign Legion.
Duckworth 1910

1911-1920

Frederic Martyn
Life in the Legion from a Soldier's Point of View.
Scribners US 1911

Harry Wynne/J Milton Hayes
The Foreign Legion - A Saharan Desert Story
(Musical Monologues No 83)
Reynolds, London, 1912

I. A. R. Wylie
The Red Mirage
Mills & Boon: London 1913
("The Unknown". Movie based on the book 1915)
The Foreign Legion.
Photoplay Title of The Red Mirage.
Grosset & Dunlap 1928

C.N & A.M. Williamson
A Soldier of the Legion
Doubleday, Page & Company 1914, CREATESPACE 2014

Legionnaire 17889 (Erwin Carlé/Erwin Rosen, 1876-1923):
In the Foreign Legion.
Arnold 1915

Henry Farnsworth (WWI)
Letters of Henry Weston Farnsworth of the Foreign Legion
Private printing US 1916, Kessinger Publishing 2010

Edward Morlae
A Soldier in the Legion
Houghton Mifflin 1916, HardPress, 2013

H De Vere Stacpoole
Corporal Jacques of the Foreign Legion
London: Hutchinson (1916)

Kenneth Weeks
Kenneth Weeks, a Soldier of the Legion: France, 1914-15
Allen & Unwin, 1916

Percival Christopher Wren
The wages of virtue
Hutchson 1916, Emereo Pty Limited, 2013

Russell A Kelly
Kelly of the Foreign Legion. Letters of Légionnaire Russell A. Kelly
Mitchell Kennerley US 1917

F.A. McKenzie
Americans at the front.
New York,George H. Doran Company (1917?)
Reprint. London: Forgotten Books, 2013

Alan Seeger (1888-1916, KIA , Somme)
Letters and Diary (WWI)
C. Scribner's Sons 1917, Forgotten Books 2012

Albert N. Depew
Gunner Depew
The Reilly & Britton Co., Chicago 1918

John Bowe/Charles L MacGregor
Soldiers Of The Legion: (”Trench Etched By Legionnaire Bowe”)
Peterson Linotyping Co. 1918

Soldiers of the Legion: Trench Etched by Legionnaire Bowe, Who Is John Bowe (1918)
Kessinger Publishing 2010

Lieut Bert Hall (An American of the French Flying Corps)
”En l'air!" (In the Air) Three years on and above three battlefronts.
New York: The New Library. (1918).

Edward Wilson Morse
The vanguard of American volunteers in the fighting lines and in humanitarian service August, 1914-April, 1917.
New York, C. Scribner's Sons, 1918.

Laurence La Tourette Driggs
Heroes of Aviation
Little Brown 1918

Ruth Dunbar
The Swallow.
A novel based upon the actual experiences of one of the survivors of the famous Lafayette Escadrille.
New York: Boni and Liveright, 1919
New edition Leonaur 2012

1921-1930

William Coolidge Lane
The cemetery at Souain, dedicated to the members of the Foreign Legion and other soldiers of France. who fell near this spot in the battle of Champagne, Sept. 25 to 29, 1915. Consecrated Nov. 3, 1920.
(Inscriptions in English and French--The names of the men buried in this cemetery. Privately printed 16 pages)
Cambridge, Harvard university press, 1921.

George Clark Moseley (Aviator WWI)
Extracts from the Letters of George Clark Moseley.
Chicago: Privately Printed 1923

Maurice Magnus (M.M.)
Memoirs of the Foreign Legion
Secker 1924

Percival Christopher Wren
/soldier-of-misfortuens-1929.jpgBeu Geste
John Murray 1924
Beau Sabreur
John Murray 1926
Beau Ideal
John Murray 1928
Foreign Legion Omnibus
Amereon Limited, 1928
Good Gestes
Frederick A Stokes Company, 1929
Soldiers of Misfortune: The Story of Otho Belleme
John Murray 1929

Paul Ayres Rockwell
War Letters of Kiffin Yates Rockwell
Doubleday, Page & Co. 1925. (Reprint 2011)
American Fighters in the Foreign Legion 1914-1918
Houghton Mifflin 1930

Francis Asbury Waterhouse
Sands of destiny
London : Sampson Low, Marston (1925)

Zinovi Pechkoff
The Bugle Sounds : Life in the Foreign Legion
Appleton 1926

John Poda
The Foreign Legion
Delphic Press, 1926

J.D.Newsom
The legionaire
William Heinemann 1927
Garde A Vous! (On Guard) A Novel of the Foreign Legion
New York: A.L. Burt Company, 1928
Drums of the Legion
William Heinemann 1928

Georges Surdez
The Demon Caravan
Lincoln Mac Veagh / The Dial Press, 1927, Dell 1951

David Wooster King
LM 8046 - An Intimate Story of the Foreign Legion
(Alternate title: Ten Thousand Shall Fall)
Duffield US 1927

Christian Aage (Prince of Denmark) (1887-1940):
A Royal Adventurer in the Foreign Legion
Garden City, N.Y., Doubleday, Page & Co., 1927
New title?: My Life in the Foreign Legion
Nash & Grayson 1928

John Harvey (1900-?):
With the Foreign Legion in Syria
Hutchinson 1928

Bennett Doty (Syria)
Legion of the Damned
Garden City US 1928 

John Collis Snaith
Surrender
D. Appleton, 1928

Arthur Train
The Horns of Ramadan
Scribner's, New York, 1928

Gilbert Wansbrough Thacker
Into the Burning Blue. A Tale of the French Foreign Legion
London, 1928

Bert Hall/John Jacob Niles
One man's war. The story of the Lafayette escadrille
New York, H. Holt and Co. 1929

Camilla Hope
Long Shadows
International Fiction Library, 1929

André Armand
Renegade
London: Readers Library (1930)

Georg Batzler-Heim/Karl Bartz
The Horrors of Cayenne:
The Experiences of a German as a French Bagno-convict
Constable & Company Limited, 1930

Ernst Friedrich Löhndorff
Hell in the Foreign Legion
Greenberg, 1930

Ex-Legioneer No. 14,192. Forward by R.A. Weaver
The French Foreign Legion.
The Enamelist; Cleveland, OH. 1930

Paul Ayres Rockwell
American Fighters in the Foreign Legion 1914-1918
Houghton Mifflin 1930

1931-1940

Francis A. Waterhouse/ R. Kenneth MacAulay
Twixt Hell and Allah
Sampson Low 1931

Reginald R. Forbes
Red Horizon. Personal experiences of the French Foreign Legion.
Sampson Low 1932

Richard Halliburton (1900-1939):
The Flying Carpet
Bobbs-Merrill Company 1932

H De Vere Stacpoole
The lost caravan
London : W. Collins Sons & Co Ltd (1932)

Adolphe Richard Cooper (Ex-Sergeant)
Twelve Years in the Foreign Legion
Angus & Robertson Australia 1932
The Man Who Liked Hell: Twelve Years in the French Foreign Legion
Jarolds 1933

Ernst F. Lohndorff
Hell in the Foreign Legion
Greensberg US 1932

Adolphe Richard Cooper
Twelve Years in the Foreign Legion
Angus & Robertson Australia 1932

Michael Donovan
March or Die!
Cassell 1932

Ex-Legionnaire 1384 /W. J. Blackledge
The Hell Hounds of France
Sampson Low 1932
Zillah: Child of the Desert
Sampson Low 1932.
Soulless Legion
London, Denis Archer, 1934

Reginald R Forbes Ex-Legionnaire 9372
Red horizon. (Personal experiences of the Foreign Legion)
Sampson Low Marston & Co (1932)

Fritz Klose
The Legion Marches: The Woes and Wrongs of the Foreign Legion
J. Hamilton Limited, 1932

Florence Riddell
Perilous love
J.B. Lippincott Company, 1932

Francis A. Waterhouse (ex legionnaire)
Oasis. A Romance of the French Foreign Legion
Sampson Low 1932
Five Sous a Day An account of personal experiences in the French Foreign Legion.
Sampson Low 1933
Rebirth. A romance of the Foreign Legion.
Jarrolds: London, 1934
Desert Reprieve
London 1937
A rebel in the legion :
Being the story of the life and adventures in the French Foreign Legion of James O'Donovan
Sampson Low (1938)

Mihály Weimper
Vádollak Franciaország! An indictment of the Foreign Legion.
Pp. 102. Budapest, 1932.

John Gibbons
The Truth about the Legion
Methuen 1933

Warren H. Miller
Miller wrote many short stories thru the years. Here is one of them:
The Legion Takes The Field
BLUE BOOK Magazine, June 6-1933

Percival Christopher Wren
Flawed Blades: Tales from the Foreign /wren-flawed-blades-1933.jpgLegion
John Murray 1933
Spanish Maine
John Murray 1935

Draycott M. Dell
For the Glory of the Legion
Newnes 1934

Anton Lind/Roy Baker (pseud.)
Penal Battalion. (Reminiscences of Life in the Foreign Legion)
Sampson Low, Marston & Co 1934

Roberts Murray
Soldiers of Fortune; Stirring Yarn of the Foreign Legion, Starring Captain Justice
(The Boys' Friend Library No. 457)
The Amalgamated Press 1934

G. Ward-Price
In Morocco with the Legion
Anchor Press 1934

Ex-Legionnaire 1384
Legion of the Lost
Sampson Low 1934
The Arab Patrol
Sampson Low 1935
The Desert Patrol
London & Dublin Mellifont Press 1935
Spies of the Sahara
Sampson Low 1936
The white Tuareg, (John Henry Harvey)
Rich & Cowan 1936
The Son of Allah
Rich & Cowan 1937
The Mutiny of Fort Saada
London, Sampson Low & Co., 1937
Slaves of Morocco
Sampson Low 1938

George Crawford, Legionnaire.
The devil's own. A story of life in the Foreign Legion.
Sampson Low (1935)

Rosita Forbes
Women called wild
Grayson & Grayson 1935

Operator 1384
The Devil’s Diplomats.
London, Hutchinson 1935

W J Blackledge
The Legion of Marching Madmen
Sampson Low 1936

William S. Elliot
The Tiger of the Legion - being the story of Tiger O'Reilly
Sampson Low 1936

J. M. Armstrong & W. S. Elliot
Legion of Hell
Appleton 1936

Brian Stuart
Adventure in Algeria
H. Jenkins 1936

W. B. Bannerman
Dead March in the Desert - The Story of Mervyn Pellew, ex-Legionnaire 8901
Sampson Low 1937
The Accursed of Allah
Sampson Low 1938

Ottwell Binns
A Soldier of the Legion
Ward, Lock & Co 1937

Walt Disney
Mickey Mouse in the Foreign Legion
Better Little Book, Whitman 1937

Terry Brennan/W. J. Blackledge
Death Squads in Morocco
Sampson Low (1937)

Ian Cameron
Murder in the Legion
Sampson Low 1937

Bernard von Katz
I Fought in the Legion.
(Reminiscences of life in the French Foreign Legion)
Sampson Low 1937

Angus McLean
Vive la Legion
Sampson Low 1937

John Redgrove/William James Elliott
Footprints in sand; being the life-story of John Redgrove.
Eldon Press Ltd. 1937

Louis G Redmond Howard
The desert of the damned. A story of life and death in the French Foreign Legion.
London, (1937)

William Penderel
Parade of violence,
London, Selwyn & Blount (1937)

G. Storer
I Wear the Burnous
Adventurous lives
S. Low, Marston & Company, Limited, 1937

Gaylord Du Bois
Blaze Brandon with the Foreign Legion
Whitman Publishing Company 1938

Aage Krarup Nielsen (1891-1972):
Hell Beyond the Seas:
A convict's own story of his experiences in the French penal settlement in Guiana
Garden City Publishing Co. 1938

Anthony James Querle/William J. Elliott
”Allah iL Allah” :
Being the Life-Story of Ex-Legionnaire Anthony James Querle
Sampson Low; 1st Thus edition (1938)

Capt Victor Cranton
Keepers of the Desert
Sampson Low 1939

E.Duplesis/ E. C. Trelawney-Ansell
The Cohort of the Damned. From Bleu to Capitaine
Sampson Low Marston and Co (1939)

John Dimmock Newsom
A London Legionnaire: A Novel of the Foreign Legion
World's Work, (1913) 1939

T. Victor (Ex-Corporal in the French Foreign Legion)/E. C. Trelawney-Ansell
From the Abyss to the Foreign Legion.
Sampson Low (1939)

Francis A Waterhouse/Roger L Wimbush
Desert carrion : an autobiography of the French Foreign Legion
Sampson Low (1939)

A. A. Cameron
Desert Loot
Sampson Low, Marston & Co (1940)

1941-1950

Hans Habe (1911-1977):  
A Thousand Shall Fall
Harcourt & Brace, 1941

Arthur Koestler
Scum of the Earth
Macmillan Company 1941

Pierre Olivier Lapie (1901-1994):
With the Foreign Legion at Narvik
John Murray, 1941

John F. Hasey
Yankee fighter: the story of an American in the French Foreign Legion
Boston, Little, Brown and Co., 1942.

Theodor Broch (1904-1998):
The Mountains Wait (Narvik 1940)
Michael Joseph, London, 1943

Philip Guedalla
The two marshals : Bazaine, Pétain
New York : Reynal & Hitchcock 1943.

Constantin Joffe
We Were Free
Smith and Durrell 1943

John Lodwick
Running for Paradise
Reginald Saunders 1943

J. M Norfolk
Desert Masquerade: A Story of the Foreign Legion
Surrey, World's Work 1943

Douglas M. Smith/Cecil Carnes
American Guerilla: Fighting Behind the Enemy Lines
The Bobbs-Merrill company 1943.

Kosta Todorov
Balkan Firebrand:
The Autobiography of a Rebel Soldier and Statesman
Ziff-Davis Publishing Company, 1943

Percival Christopher Wren
Port of missing men; strange tales of the Foreign legion
Philadelphia, Macrae-Smith Co., 1943.
Dead men's boots : and other tales from the Foreign Legion
London : Gryphon Books, 1949

Hassoldt Davis
Half Past When. An American with the Fighting French
J.B. Lippincott Co., 1944

Ted Harris
Escape from the Legion
J. Murray 1945

Edgar Rice Burroughs
Tarzan and the Foreign Legion
Edgar Rice Burroughs, Inc. 1947

John D. Newsom
Wiped Out: Stories of the Foreign Legion
Dell 1947

Douglas Stanhope
On Special Service for the Foreign Legion
Blackie & Son 1947

Brian Stuart
Far to go.
W. P. Nimmo Hay and Mitchell 1947

P.T. Etherton
Across the Great deserts.
Lutterworth Press 1948

George E. Rochester
Sons of the Legion
London: C.H. Daniels (1948)

Jason McCree
The justice of the Legion
World's Work 1949

John Manolescu
Permitted to Land : an Autobiography
Staples Press, 1950

1951-1960

R. Frison-Roche
Lost trail of the Sahara
New York, Prentice-Hall 1952

Raymond Leopold Bruckberger
One Sky To Share
P.J. Kennedy, New York, 1952

Mike M'Cracken (Gordon Landsborough)
Fortress el Zeeb
Hamilton 1951
Renegade legionnaire.
Hamilton 1952

Jacques Weygand
Légionnaire. Life with the French Foreign Legion Cavalry.
George Harrap & Co 1952

Alfred Perrott-White
French Legionnaire
John Murray 1953

Howard Swiggett
March or Die - The Story of the French Foreign Legion
Putnam US 1953

Adrian Liddell Hart (Indochina in the 1950s)
Strange Company
Weidenfeld & Nicolson 1953

Percival Christopher Wren
Stories of the Foreign Legion
Murray, 1953

Caporal
A Jeep for Le Capitaine (A French Foreign Legion Story)
Gannet GB 1954

Douglas Valder Duff
Foreign Legion sailor
Cassel 1954
On special service for the Foreign Legion
Blackie 1960

René Hardy
The sword of God
Doubleday 1954

Capt W.E. Johns
Biggles Foreign Legionnaire
Hodder & Stoughton, England, 1954

John Robb 
I shall avenge!
Panther Books 1954
Red Radford and the Black Legion
Collins 1960

Ensio Tiira
Raft of Despair
Hutchinson, London 1954

Henry Ainley
In Order to Die - with the Foreign Legion in Indochina
Burke 1955

Wyatt Blassingame
The French Foreign Legion...
Random House, 1955

Jud Cary
Sands of Destiny. (Also published 2009 and 2011 by E. C. Tubb)
John Spencer Pb 1955

Ray Cave
The French Foreign Legion: As Reported in the Sunpapers
Baltimore Sunpapers, 1955

Hugh Clevely
The Case of the Legion Deserter
The Sexton Blake Library #349 1955

Major Grauwin. (Paul-Henri Grauwin)
Doctor at Dien Bien Phu. (J'étais médecin à Diên Biên Phu 1954)
Hutchinson 1955

John Robb
Mission of mercy
London, 1955

Bruno Schwarz
The Dead and the Damned
Hamilton (1954)
Feet of Clay
Panther 1954
The Last Chance
Mass Market 1955

Alex Stamper
Legionnaires of France
Hamilton Panther 1950s
Glory Squad
Panther Books, 1954
Revolt at Zaluig
Panther 1955

Colin John
Nothing to lose. Five Years in the Foreign Legion from Sidi Bel Abbès to Dien-Bien Phu.
Cassell & Company 1955

Michael Alexander/Michael West de Wend Fenton
The Reluctant Legionnaire - An Escapade
Hart-Davis 1956

Walter Kanitz
The White Kepi - A Casual History of the French Foreign Legion
Henry Regnery US 1956

Enoch Coppin
Waddell of Gallipoli:
amazing true story of New Zealand-born Hero of the Foreign Legion (19 pages)
Levin <N.Z.> : K.B.H., 1957.

Geoffrey Bond
Luck of the Legion's Desert Adventure - an Eagle Novel
Hulton Press, 1958

Josef Čapka/Kendall MacDonald
Red Sky at Night. The Story of Josef Čapka
Blond 1958.

Homer Croy
Trigger Marshal: The Story of Chris Madsen
New York: Duell, Sloan and Pearce, 1958

Anthony Delmayne
Sahara Desert Escape
Jarrolds, UK, 1958

John Ehle
The Survivor - The Story of Eddy Hukov
Henry Holt US 1958

John Lodwick
Bid the Soldiers Shoot
Heinemann 1958

Robert J. Hoare
Secrets in The Sahara
Max Parrish 1960

1961-1970

Bernard B. Fall
Street without joy; Indochina at war, 1946-54.
Stackpole 1961

Emile Schurmacher
Terror in Algiers - Victory in the City of Blood
Paperback Library 1962

Jean Larteguy
The Centurions
Hutchinson, 1961
The Praetorians
Hutchinson, 1963

Edgar O'Ballance
The Story of the Foreign Legion
Faber 1961

Arch Whitehouse
Legion of the Lafayette (American FFL Pilots of WWI)
Garden City, N.Y., Doubleday 1962.

John Townsend
The Legion of the Damned
Adventures Club 1963

Geoffrey Bocca
La Legion! The French Foreign Legion and the men who made it glorious
Thos Crowell US 1964

Charles Mercer
Legion of Strangers
The Vivid History Of A Unique Military Tradition.
Arthur Barker 1964

Herbert Molloy Mason, Jr
The Lafayette Escadrille
New York Random House 1964

Patrick Turnbull
The Foreign Legion
Heinemann 1964

George Armstrong Kelly
Lost Soldiers: The French Army and Empire in Crisis, 1947-1962
The MIT Press 1965

Stefan Olivier
Lost Sons
MacFadden-Bartell, New York, 1965

Bernard B. Fall
Hell In A Very Small Place: The Siege of Dien Bien Phu
J. B. Lippincott 1966

Kelman Frost
Stallion in the desert
Abelard Schuman 1966

Major Tom Cushny
Legionnaire No. 31022
Timmins (1967)

Jenő Rejtő
The 14-carat Roadster
Corvina Press, 1967

Hurk Davis
Legion of Outcasts; The Autobiography of Peter Reeves.
Holloway House Pub. Co. 1968

John S. Mannet
Dread Outpost. An epic drama of the Foreign Legion.
London, Great Britain, 1968

A. R. Cooper
Born to fight
Blackwood, 1969

Blaise Cendrars
The Astonished Man
Owen, 1970

1971-1980

George Robert Elford
Devil's Guard
Delacorte US 1971

Martin Windrow
The French Foreign Legion
Osprey 1971

A. R. Cooper
March or Bust - Adventures in the Foreign Legion
Robert Hale 1972

Donald McCormick
One Man's Wars: The Story of Charles Sweeny, Soldier of Fortune.
Littlehampton 1972

Nigel Thomas
The French Foreign Legion
Wayland 1973

Hugh McLeave
The Damned Die Hard: the story of the French Foreign Legion
Saxon House 1974

John Laffin
The French Foreign Legion
Dent 1974

James Wellard
The French Foreign Legion
Deutsch 1974

Erwan Bergot
The French Foreign Legion
Allan Wingate 1975

Walter Kanitz
Tales of the Foreign Legion
Simon & Schuster of Canada 1975

Zosa Szajkowski
Jews and the French Foreign Legion
Ktav Publishing House 1975

Rolf Steiner/Yves-Guy Bergès
The Last Adventurer
Weidenfeld & Nicolson 1976

Martin Windrow
The French Foreign Legion-Airfix Magazine Guide 13
Patrick Stevens 1976

Sadie Galvin
Operation Sadie: How I Rescued My Son from the Foreign Legion
W.H. Allen/Virgin Books 1977

Simon Murray
Legionnaire - My Five Years in The French Foreign Legion
Sidgwick & Jackson 1978

Martin Chadzynski/Carli Laklan
Runaway!
New York : McGraw-Hill 1979.

1981-1990

Walter Elias/ Walt Disney
Mickey Mouse Joins the Foreign Legion  
Disney Productions/Abbeville Press Inc. 1980

Theodore Roscoe
The Wonderful Lips of Thibong Linh
Donald M. Grant 1981

Martin Windrow
Uniforms of The French Foreign Legion 1831-1981
Blandford 1981

David C. Knight
Shock Troops. The History of Elite Corps and Special Forces
Bison Books 1983

Charles Lepetit/John Griffiths
Two Dancers in the Desert: The Life of Charles de Foucauld
Orbis Books 1983

Douglas Porch
The Conquest of Morocco:
The Bizarre History of France's Last Great Colonial Adventure 1903-1914
Knopf Doubleday Publishing Group, 1983

Douglas Porch
The Conquest of the Sahara
Knopf Doubleday Publishing Group, 1984

John Robert Young
The French Foreign Legion. The Inside Story of the World-famous Fighting Force
Thames & Hudson 1984

Anonyme
French Foreign Legion Mines and Booby Traps
Paladin US 1985

Anthony Mockler
The new mercenaries -
The History of the Mercenary from the Congo to the Seychelles.
Sidgwick & Jackson, London, 1985

Jan Montyn/Dirk Ayelt Kooiman
A Lamb to Slaughter (Biography)
Viking 1985

Martin Windrow
The French Foreign Legion Paratroops
Osprey 1985

Yves L. Cadious & Tibor Szecsko
The French Foreign Legion 1940 to Present
Arms & Armour Press 1986

Tony Geraghty
March or Die - France and the Foreign Legion
Grafton 1986

Unknown
French Foreign Legion Paratrooper Combat Manual
Paladin Press 1987

Roy C. Anderson
Devils, Not Men - The History of The French Foreign Legion
Robert Hale 1987

Edmund Murray
I Was Winston Churchill's Bodyguard
London: Thomas Allen 1987

Austin Kelly
French Foreign Legion uniforms 1831-1978
Very rare limited edition.
22 drawings of Legion uniforms throughout history by Rudolph Burda.
U.S.: s.n., 1988?

James William Worden
Wayward Legionnaire: A Life in the French Foreign Legion
Robert Hale Ltd 1988

Leslie Aparvary
A Legionnaire's Journey
Detselig Enterprises 1989

Philippe Bartlett
Badges of the French Foreign Legion 1923-1989
P. Bartlett 1989

Christian Jennings
Mouthful of Rocks - Modern Adventures in The French Foreign Legion
Bloomsbury 1989
Mouthful of Rocks: Through Africa and Corsica in the French Foreign Legion
Bloomsbury 1989

1991-2000

Douglas Porch
The French Foreign Legion - A Complete History
HarperCollins 1991. First Edition (U.K.)
Macmillan Publishers Ltd. 1991

Peter MacDonald
The Making of a Legionnaire
Sidgwick & Jackson 1991

Douglas Boyd
The eagle and the snake
Warner 1992

Yves Debay
The French Foreign Legion Today
Windrow & Greene 1992

Yves Debay (Photo)
The French Foreign Legion in Action
Windrow & Greene 1992

Gilbert Morris
A time to die
Grand Rapids, Mich. : F.H. Revell 1994.

Joseph Desloge Jr.
Passport to manhood. Adventures of a WWII front line ambulance driver with the British and the French Foreign Legion
Saint Louis, Mo. : The author 1995.

Tamas Weber (1942)/Thomas Nilsson
The Song of the Desert: A Legionary's Life Story
T. Weber, 1995

Norman Zollinger
Chapultepec : a novel (Mexico 1860)
New York : Forge, 1995.

James W. Ryan
Camerone: The French Foreign Legion's Greatest Battle
Praeger Publisher 1996

Martin Windrow
French Foreign Legion. Infantry and Cavalry since since 1945
Osprey 1996

Robin Hunter
True Stories of the Foreign Legion
Ebury Press 1997

Simon Jameson
The French Foreign Legion: A Guidebook to Joining
Salvo Books 1997. Kindle Edition 2012 (eBook)

Howard R. Simpson
The Paratroopers of the French Foreign. From Vietnam to Bosnia
Potomac Books 1997

John Parker
Inside the Foreign Legion: The Sensational Story of the World's Toughest Army
Piatkus Books 1998

Martin Windrow
French Foreign Legion, 1914-45
Osprey 1999

Yves Debay
French Foreign Legion Operations: 1990 – 2000
Crowood Press, Limited, 2000

Pierre Dufour
LA Légion Étrangère: Foreign Legion 1939-1945
Editions Heimdal 2000

James W. Ryan
The Last Cartridge : The French Foreign Legion in Mexico
Xlibris Corporation 2000

Susan Travers
Tomorrow to Be Brave:
A Memoir of the Only Woman Ever to Serve in the French Foreign Legion
London Bantam Press 2000

2001-2016

Nenad Ivanković
Warrior - adventurer and general. A biography of Ante Gotovina
Croatian Edition Honos 2001

William F. Coffey
Harvard in the Foreign Legion (Typescript, 11 pages)
2002

Yves Debay
The 2e Rep: French Foreign Legion Paratroopers
Casemate Pub & Book Dist Llc, 2002

Azam Gill
Blood Money
Bewrite Books 2002

Evan McGorman
Life in the French Foreign Legion:
How to Join and What to Expect When You Get There
Midpoint Trade Books Incorporated 2002

Dimitri Drobatschewsky
My father's son
Bridgewood Pr 2003

Chris McNab
Survive in the Desert with the French Foreign Legion
(Elite Forces Survival Guide)
Publisher Mason Crest Publishers 2003

Steven Schusler
Brothers in Arms: A Story of the Foreign Legion
PublishAmerica 2004

Tamas Weber (1942-):
The Warrior's Rose
Cedar Hill Publishing 2004

David Jordan
The History of the French Foreign Legion: From 1831 to Present Day
Lyons Press 2005

Charles H III Koehler
Legio Patria Nostra:
The History of the French Foreign Legion Since 1962 (eBook)
Ft. Belvoir Defense Technical Information Center 2005.

Bill Parris
The Making of a Legionnaire:
My Life in the French Foreign Legion Parachute Regiment
Weidenfeld & Nicolson in 2004, Cassell Guides, 2005

Jaime Salazar
Legion of the Lost:
The True Experience of an American in the French Foreign Legion
Berkley Caliber Book 2005

Tony Sloane
The naked soldier: a true story of the French Foreign Legion
Vision 2005

Dominiquie Vandenberg/Rick Rever
The Iron Circle: The True Life Story of Dominiquie Vandenberg
Volt Press, 2005

Colin Rickards
The Hand of Captain Danjou:
Camerone And the French Foreign Legion in Mexico, 30 April 1863
Crowood Press, Limited, 2005

Douglas Boyd
The French Foreign Legion
The History Press, 2006

Tony Cole
Kepi Blanc. A Novel of the Legion
Tony Cole 2006

Friedrich Glauser (1896-1938):
Fever
Bitter Lemon Press, 2006.

Roger Rousseau
The French Foreign Legion in Kolwezi "Broken Promise"
Rexy 2006

Edmund Stawowy
A Call To Arms
Trafford Publishing 2006

Gareth Carins
Diary of a Legionnaire: My Life in the French Foreign Legion
Grosvenor House Publishing Limited 2007

Lars Gyllenhaal/ Lennart Westberg
Swedes at War:
Willing Warriors of a Neutral Nation, 1914-1945
Aberjona Press 2007

Jean-Denis G.G. Lepage
The French Foreign Legion: An Illustrated History
McFarland 2007

Simon Löw
The Boys from Baghdad:
From the Foreign Legion to the Killing Fields of Iraq
Mainstream, 2007

Padraig O'Keeffe/Ralph Riegel
Hidden Soldier:
An Irish Legionnarie’s Wars from Bosnia to Iraq.
O'Brien Press 2007

John Brenan/ Richard Frost
Fighter! Fighter!
The story of Edward Callander DFM, Croix de Guerre. Hero of two Nations.
Redbek 2008

Nicola J. Cooper
The French Foreign Legion (French and Francophone Studies)
University of Wales Press 2009

Adrian D. Gilbert
Voices of the Foreign Legion: The French Foreign Legion in Its Own Words
Mainstream, 2009

Robert Girardi
Gorgeous East
St. Martin's Press 2009.

Voices of the Foreign Legion: The History of the World's Most Famous Fighting Corps
Skyhorse Publishing 2010

Alex Lochrie
Fighting for the French Foreign Legion: Memoirs of a Scottish Legionnaire
Pen & Sword Books Limited, 2009

Ibp Usa
The French Foreign Legion Handbook. Strategic and Practical Information
International Business Publications, USA 2009

Chris Schweizer
Crogan's march
Portland, OR : Oni Press 2009.

Nathan Toulane
Slaves To The Generals
CreateSpace 2010

Geoffrey Davison
Long No names on their graves. (Fiction)
Preston : Magna, 2011.

E.C. Tubb
Sands of Destiny. (Also published as Jud Cary 1955)
Linford 2009
Sands of Destiny. A Novel of the French Foreign Legion.
Borgo Press 2011

David Mason
Marching with the Devil:
Legends, Glory and Lies in the French Foreign Legion
Hachette Australia 2010

Nathan Toulane
Slaves To The Generals
CreateSpace 2010

Martin Windrow
Our Friends Beneath the Sands:
The Foreign Legion in France's Colonial Conquests 1870-1935
Hachette UK, 2010

Martin Windrow
French Foreign Legion, 1872-1914
Osprey 2010

2011-2016

Richard Baker
First A Torch
Ink & Lens, Ltd. 2011

G. H. Bennett
RAF's French Foreign Legion:
De Gaulle, the British and the Re-emergence of French Airpower 1940-45
Continuum International Publishing, 2011

Nicholas Carlson
The Book About The Foreign Legion and The Temple Order
lulu.com 2011

Jeremy Lee
Where I'm Bound I Can't Tell
lulu.com 2011

Philip Leibfried
The Films Of The French Foreign Legion
BearManor Media 2011

Martin Windrow/Peter Dennis (Ill.)
French Foreign Legionnaire 1890-1914
Osprey Publishing, 2011

Camillo Adler
I Am A Refugee
CreateSpace 2012

Laura Homan Lacey/ Phd. John W. Brunner
Ortiz: To Live a Man's Life
Phillips Publications 2012

L Ron Hubbard
Hell's legionnaire
Hollywood, CA : Galaxy Press 2012.

Charles H. Koehler
Legio Patria Nostra: The History of the French Foreign Legion Since 1962
BiblioScholar 2012

KH Laemmermann
French Foreign Legion History
KH Laemmermann/epubli.de 2012

Gordon Landsborough
Back to the Legion
Leicester: Thorpe, 2012.
Renegade legionnaire
Leicester: Thorpe, 2012.

Mark Morgan
Legionnaire Mackenzie Harmony in Modern Warfare.
Kindle Edition (eBook) Mark Morgan 2012

Jesse Russell/Ronald Cohn
Abbott and Costello in the Foreign Legion
VSD 2012

Mr Richard Baker
Cao Bang. Brothers in Arms.
Createspace, US 2013

J. C. Bourg (Indochina 1950s)
The Man Who Walked Out of Isabelle
Three Greyhounds 2013

Michael Kaponya
The French Foreign Legion and Indochina in Retrospect
Tate Publishing Enterprises 2013

Graeme Kent
On The Run: A History of Deserters and Desertion
Robson Press 2013

David King/Paul Rich
The French Foreign Legion: David King's Ten Thousand Shall Fall
Westphalia Press 2013

SJ Parkinson
The Legionnaire: Origins
The Legionnaire: Mask of the Pharaoh
The Legionnaire: Vendetta of Shadows
(The Legionnaire Series)
SJ Parkinson 2013

Chris Dickon  
Americans at War in Foreign Forces. A History, 1914–1945
McFarland 2014

Jacqueline A. Granström:
Escape from the Legion. (About Tom, a Swedish legionnaire in 1970s.)
Publisher Strategic Book Publishing & Rights Agency (SBPRA) 2014

Brian Grant
In the darkness of tomorrow.
Kindle Edition (eBook). Rossendale Books 2014

Raymond Guyader
The French Foreign Legion in Indochina, 1946-1956:
History-Uniforms-Headgear-Insignia-Weapons-Equipment.
Schiffer Publishing (15 Jun 2014)

P. Howard (Jenõ Rejtõ)
The Frontier Garrison
ETALON PRESS LLC 2014

Samuel Hynes
The Unsubstantial Air. American Fliers in the First World War
Farrar, Straus and Giroux 2014

Milorad Ulemek 
Legionnaire (1980s)
Createspace Independent Pub 2014 

H Ernest Coffman
The Legionnaire: Cries Unheard
Createspace 2014
The Legionnaire - Bioterrorist 1997
Createspace 2015
The Legionnaire - Cries in the Dark                  
Createspace 2015

Barbara Javor
Antoine (Personal Memoirs)
Createspace {CRSPC} 2015

Sarita Mandanna
Good Hope Road
London : Orion Publishing Co , 2015

Chris Schweizer
Last of the legion (Comic book)
Portland, OR : Oni Press, 2015.

Mikaela Sundberg
A Sociology of the Total Organization: Atomistic Unity in the French Foreign Legion
Ashgate 2015

Myra C. van der Velde
Wanderings of a Legionnaire:
Tales of a Young Recruit in the French Foreign Legion
America Star Books 2015

Hanna David
Rendezvous with Death:
The Americans Who Joined the Foreign Legion in 1914 to Fight for France and for Civilization

Regnery History

From The New York Review of Books,
October 14, 2010

The Hard Truth About the Foreign Legion,
by Max Hastings

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)